MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

FISKALNI RAČUN – IZDAVANJE U ŠTAMPANOM OBLIKU vs IZDAVANJE U PDF OBLIKU

Članom 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet fiskalizacije promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Saglasno članu 4. st. 1. i 2. 3akona, obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Članom 5. st. 1. i 2. Uredbe o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 32/21, u daljem tekstu: Uredba) propisano je da ESIR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti u obliku hardvera ili softvera, a njegova osnovna funkcija je generisanje i izdavanje fiskalnih računa u štampanoj formi. Izuzetno, fiskalni račun se može generisati i izdati u elektronskoj formi isključivo prilikom prometa na malo putem interneta.

Članom 13. st. 1. i 2. Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS”, broj 31/21, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona. Izuzetno, obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, uskladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Prema tome, saglasno gore navedenim odredbama Zakona, Uredbe i Pravilnika, „XX“ a.d. je dužan da na svojim pumpama vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Kada je u pitanju, način evidentiranja prometa, odnosno izdavanja fiskalnog računa, u slučaju, kada potrošač proces plaćanja na benzinskoj stanici „XX“-a vrši elektronski, putem mobilnog telefona, korišćenjem mobilne aplikacije Drive.Go, bez odlaska na naplatno mesto, kako navodite u dopisu, korisnik ove aplikacije je dužan da preuzme fiskalni račun u štampanom obliku na naplatnom mestu, imajući u vidu odredbe člana 5. stav 1. Uredbe i člana 13. stav 1. Pravilnika.

Posebno napominjemo da i u slučaju kada se gorivo toči putem samonaplatnih uređaja – automata za točenje goriva, pri čemu se naplata vrši korišćenjem mobilne aplikacije Drive.Go, samonaplatni uređaj – automat za točenje goriva treba da obezbedi štampani fiskalni račun.

Takođe, napominjemo da samo u slučaju kada obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može fiskalni račun generisati i izdati u elektronskoj formi, odnosno elektronski fiskalni račun može generisati samo u slučaju internet prodaje.

Izvor: Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-0443/2021-04 od 12.07.2021 god.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.