MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

KADA MATIČNO PRAVNO LICE NEMA OBAVEZU SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA?

Izvor: Mišljenje Poreske uprave

Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/19 – u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 1. Januara 2020 godine, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

– matično pravno lice (razvrstano u srednje prema veličini) ima deset zavisnih pravnih lica (svih deset su mikro pravna lica) sa kojima je prethodnih godina činila grupu za konsolidaciju;

– pravilnikom o računovodstvu matičnog pravnog lica prag materijalnosti definisan je kao 3% od ukupnih prihoda;

– posmatrajući svako zavisno pravno lice pojedinačno i upoređujući njihove ukupne prihode sa ukupnim prihodima matičnog pravnog lica, svih deset je materijalno beznačajno s obzirom da je kod svih ukupan prihod manji od 3% ukupnog prihoda matičnog pravnog lica;

– ukoliko se posmatraju sva zavisna pravna lica u zbiru, zbir ukupnih prihoda svih deset čini oko 6,5% zbira ukupnih prihoda deset zavisnih pravnih lica i matičnog pravnog lica (cele grupe);

– ukoliko se posmatra konsolidovani zbir, odnosno zbir iz kojeg su eliminisani prihodi ostvareni u međusobnim transakcijama grupe, onda zbir ukupnih prihoda svih deset zavisnih pravnih lica takođe ne prelazi 3% ukupnih prihoda cele grupe.

Ovim putem ukazujemo da je razvrstavanje grupa pravnih lica regulisano članom 7. Zakona.

Odredbama člana 32. stav 1. Zakona propisano je da se od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izuzimaju male grupe, osim ako je najmanje jedan član grupe društvo od javnog interesa.

Odredbama člana 32. stav 7. Zakona utvrđeno je da se od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izuzima matično pravno lice, uključujući i društvo od javnog interesa, ako:

1) ono ima samo zavisna pravna lica koja su, bilo pojedinačno ili u konsolidovanom zbiru, sa stanovišta izrade konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja materijalno beznačajna; ili

2) se sva njegova zavisna pravna lica mogu izuzeti od konsolidovanja na osnovu stava 6. ovog člana.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da u konkretnom slučaju matično pravno lice nema obavezu sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019 godinu, s obzirom da su ispunjeni uslovi iz člana 32. stav 7. Zakona, odnosno da su pojedinačno i u konsolidovanom zbiru (uključujući svih deset zavisnih pravnih lica) zavisna pravna lica, sa stanovišta izrade konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja materijalno beznačajna (tj. ukupan prihod je u oba slučaja manji od 3% ukupnog prihoda matičnog pravnog lica a što je definisano kao prag materijalnosti saglasno pravilniku o računovodstvu matičnog pravnog lica).

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.