NOVI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU – ŠTA TREBA ZNATI

U „Službenom glasniku RS“, broj 47 od 8.6.2023. godine objavljen je Pravilnik o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaju da važe sledeći pravilnici:

1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih;

2) Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog;

3) Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika.

1. O čemu se radi?

Novi Pravilnik menja prethodno navedena dosadašnja tri pravilnika iz oblasti elektronskog fakturisanja i obuhvata pitanja koja su bila obuhvaćena tim pravilnicima. U odnosu na dosadašnja tri pravilnika, u novom Pravilniku su neke odredbe identične, neke su preciznije definisane a neke su nove i pružaju dodatna pojašnjenja u vezi sa određenim pitanjima.

Kada Pravilnik stupi na snagu 1. jula 2023. godine, propisi iz oblasti elektronskog fakturisanja će obuhvatati:

 • Zakon o elektronskom fakturisanju
 • Pravilnik o elektronskom fakturisanju
 • Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
 • Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

U ovom tekstu ćemo navesti najznačajnije izmene, dopune i preciziranja u odnosu na odredbe u dosadašnjim pravilnicima, a u komentarima u narednom periodu ćemo se detaljnije baviti pojedinim pitanjima.

2. Elementi elektronske fakture i prilozi

U ovom delu postoje značajnije dopune i preciziranja u odnosu na dosadašnje odredbe, ali se uglavnom radi o rešenjima koja su se već primenjivala na osnovu tehničkog uputstva i drugih izvora:

1) Umesto termina „konačna faktura“ koristi se termin „faktura“.

2) Fakturom se smatra faktura koja se izdaje:

 • po osnovu izvršenog prometa dobara, odnosno usluga;
  za usluge iz člana 16. tačka 2a) Zakona o PDV pre prijema avansa i izvršenog prometa, odnosno posle prijema avansa, a pre izvršenog prometa;
 • zahtev za isplatu ka subjektu javnog sektora iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 4) Zakona (npr. zahtev za isplatu naknade štete, ugovorne kazne, sredstava obezbeđenja, kamate za neblagovremeno plaćanje, prenos višenamenskih vrednosnih vaučera i dr.);
 • drugi zahtev za isplatu, nezavisno od toga da li po osnovu zahteva za isplatu postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa Zakonom ili ova obaveza Zakonom nije propisana

3) Precizirano je da se avansom ne smatraju novčana sredstva primljena na dan izvršenog prometa, odnosno posle izvršenog prometa.

4) Dokumentom o povećanju smatra se dokument koji se izdaje po osnovu povećanja naknade, odnosno osnovice za obračunavanje PDV za izvršeni promet dobara, odnosno usluga u skladu sa Zakonom o PDV.

5) Dokumentom o smanjenju smatra se dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja naknade, odnosno osnovice za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, uključujući i dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja avansa, u skladu sa Zakonom o PDV.

6) Precizirano je da podaci izdavaoca i primaoca u elektronskoj fakturi treba da budu u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra.

7) Dodati su obavezni elementi elektronske fakture koji su u vezi sa PDV: dan nastanka poreske obaveze, iznos osnovice, poreska stopa PDV, iznos PDV, napomena o odredbi Zakona o PDV na osnovu koje nije obračunat PDV, napomena da se primenjuje sistem naplate.

8) Precizirana je obaveza postojanja broja dokumenta koji prethodi izdavanju elektronske fakture (okvirni sporazum, ugovor, narudžbenica, ponuda i dr.), u slučaju kada se elektronska faktura izdaje subjektu javnog sektora.

9) Elektronska faktura za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, za koji je u potpunosti ili delimično izvršeno avansno plaćanje, sadrži i redni broj i datum avansne fakture, kao i podatke o iznosu za koji se po osnovu avansa umanjuje iznos naknade, osnovice i PDV.

10) Podatak o jediničnoj ceni dobra, odnosno usluge u stavkama elektronske fakture može biti iskazan sa više od dve decimale, dok podaci o ostalim iznosima mogu biti iskazani sa najviše dve decimale.

11) Podaci u elektronskoj fakturi se iskazuju u dinarima, osim u slučaju kada se naplata vrši u stranoj valuti kada se podaci iskazuju u valuti u kojoj se vrši naplata. Ako se naplata vrši u stranoj valuti, podaci o ukupnom iznosu naknade (za transakciju za koju ne postoji obaveza obračunavanja PDV), osnovice i PDV iskazuju se i u dinarima.

12) Poreske kategorije koje su se i do sada koristile sada su opisane u Pravilniku.

13) Precizirano je da se za standardno obračunavanje PDV (kategorija S) unosi poreska stopa PDV, a kod svih ostalih kategorija se unosi šifra određena internim tehničkim uputstvom.

14) Precizirano je da se u elektronskoj fakturi mogu iskazati podaci o transakcijama koje imaju različite poreske kategorije, a u okviru jedne kategorije se mogu iskazati podaci o transakcijama koje imaju najviše jednu šifru.

15) Elektronska faktura može da sadrži i druge podatke u skladu sa Zakonom o PDV, odnosno drugim propisima kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, kao i druge podatke koji su od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

16) Uz elektronsku fakturu može se priložiti dokumentacija koja je od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije, specifikacije, obračuni).

17) Precizirano je da izdavalac može da stornira elektronsku fakturu koja je primljena preko SEF.

3. Evidentiranje obračuna PDV u SEF

U ovom delu postoje izmene i dopune koje značajno utiču na način evidentiranja obračuna PDV u SEF:

1) Utvrđen je način postupanja u slučaju kada faktura, avansna faktura ili dokument o povećanju nisu izdati do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period za koji je nastala poreska obaveza u skladu sa Zakonom o PDV:

 • za taj period se vrši evidentiranje obračunatog PDV u Pojedinačnoj evidenciji PDV, kao tip dokumenta se navodi tip koji je trebalo da bude izdat, a kao broj dokumenta navodi se nula;
 • ako se posle isteka prethodno navedenog roka izda elektronska faktura, za period na koji se odnosi izdata faktura iznos PDV koji je prethodno evidentiran u Pojedinačnoj evidenciji PDV se sada evidentira u Zbirnoj evidenciji PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

2) Utvrđen je način postupanja u slučaju kada je dokument o smanjenju izdat obvezniku PDV, odnosno ako je stornirana faktura koja je bila izdata obvezniku PDV:

 • obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem poseduje obaveštenje obveznika PDV – primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

3) Utvrđen je način postupanja u slučaju kada je dokument o smanjenju izdat licu koje nije obveznik PDV, odnosno ako je stornirana faktura koja je bila izdata licu koje nije obveznik PDV:

 • obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem je primalac potvrdio dokument o smanjenju, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV;
 • dokument o smanjenju može biti potvrđen na samom dokumentu o smanjenju ili posebnim dokumentom koji je poslat elektronskim putem ili na drugi način;
 • ako je dokument o smanjenju izdat licu koje nije obveznik PDV preko SEF, prihvatanjem dokumenta o smanjenju se smatra da je taj dokument potvrđen.

 

4) Utvrđen je način postupanja u slučaju kada poreski dužnik – primalac dobara i usluga treba da izvrši smanjenje obračunatog PDV za prethodno evidentirani PDV za nabavku:

 • za poreski period u kojem su ispunjeni uslovi da smanji obračunati PDV u skladu sa Zakonom o PDV, u Zbirnoj evidenciji PDV se evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

5) Utvrđen je način evidentiranja razlike između iznosa PDV za promet dobara i usluga i iznosa PDV po osnovu naplate avansa:

 • ako je naplaćen avans za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac, u poreskom periodu u kojem je avans naplaćen evidentira se iznos PDV po osnovu naplate avansa, a razlika u poreskom periodu u kojem je promet izvršen, uključujući i poreski period u kojem je primljen avans (što znači da se evidentira na isti način i kada je avans i promet u istom periodu).

6) Utvrđen je način postupanja u slučaju kada je evidentiranje obračuna PDV izvršeno na osnovu procene osnovice u skladu sa Zakonom o PDV, posle čega je došlo do izmene osnovice i iznosa PDV:

 • povećanje PDV evidentira se u Pojedinačnoj evidenciji PDV na osnovu odgovarajućeg dokumenta o nabavci;
  smanjenje PDV evidentira se u Zbirnoj evidenciji PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

7) Predviđen je prelazni period od 1. jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine, u toku kojeg u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV, u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili Pojedinačnoj evidenciji PDV, nadležni organ neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV.

4. Privremeni prekid u radu SEF

Ako privremeni prekid u radu SEF nastupi poslednjeg dana roka za predaju poreske prijave PDV, usled čega korisnik SEF bude onemogućen da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, korisnik SEF vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV po ponovnom uspostavljanju rada SEF, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana ponovnog uspostavljanja rada SEF.

U slučaju da privremeni prekid u radu SEF nastupi poslednjeg dana roka za prihvatanje ili odbijanje elektronske fakture, usled čega je elektronskoj fakturi izdatoj subjektu javnog sektora, suprotno njegovoj nameri, dodeljen status: prihvaćena, subjekt javnog sektora obaveštava Centralnog informacionog posrednika da elektronska faktura treba da ima status: odbijena. Obaveštenje dostavlja se elektronskim putem i sadrži: naziv i PIB, kao i JBKJS subjekta javnog sektora, ukoliko subjekt javnog sektora poseduje JBKJS, jedinstveni identifikator elektronske fakture čija se promena statusa zahteva i kontakt podatke zakonskog ili drugog zastupnika subjekta javnog sektora.

5. Registrovanje za pristup SEF

U ovom delu navodimo nekoliko dopuna i preciziranja u odnosu na dosadašnje odredbe:

1) Registrovanje stranog lica vrši poreski punomoćnik određen u skladu sa Zakonom o PDV.

2) Osnovni identifikacioni podaci o subjektu registracije su:

 • tip subjekta registracije (odabir jednog od tipova: privredno društvo, preduzetnik, uduženje, stečajna masa, fondacija/zadužbina, sportsko udruženje, komora, korisnik javnih sredstava, drugo);
 • identifikacioni broj subjekta registracije: matični broj za sve tipove subjekata osim za tip „drugo“ (PIB) i za tip korisnik javnih sredstava (JBKJS).

3) Lice koje postane subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora registruje se po automatizmu (ukoliko se prethodno nije registrovalo).

4) Precizirano je da subjekt registracije postaje korisnik SEF danom registracije.

 

Izvor: Poreska uprava

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.