MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PORESKI PUNOMOĆNICI – IZDAVANJE FAKTURA U IME STRANIH LICA

Članom 10a stav 6. Zakona o PDV predviđeno je:

„Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV i drugo).“

Članom 195. Pravilnika o PDV predviđeno je:

„U računu koji u ime i za račun obveznika PDV – stranog lica izdaje poreski punomoćnik iz člana 10a Zakona, kao podatak o PIB-u iz člana 42. stav 4. tačka 1) Zakona navodi se PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji.

U računu iz stava 1. ovog člana navode se i podaci o poreskom punomoćniku, i to o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;
2) adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;
3) PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika.“

Ako na osnovu navedenih odredbi poreski punomoćnik ne zaključuje da je u obavezi da izda račun za promet stranog lica obveznika PDV u Srbiji čiji je poreski punomoćnik, postoji i mišljenje Ministarstva finansija u kojem se u vezi sa tim koristi termin „isključivo“ pa u tom smislu ne bi trebalo da bude dileme. Prenosimo deo tog mišljenja:

„…račun za promet dobara i usluga koji na teritoriji Republike Srbije vrši strano lice – obveznik PDV izdaje isključivo poreski punomoćnik stranog lica u skladu sa Zakonom.“

Postavlja se pitanje zašto poreski punomoćnik u konkretnom slučaju ne izda račun u skladu sa zahtevima i kome možemo eventualno da se obratimo u vezi sa tim problemom?

Problem uglavnom nastaje sa velikim multinacionalnim korporacijama koje „ne shvataju“ da treba da se povinuju nekom propisu koji za njih nije logičan, u smislu da njihov poreski punomoćnik treba u njihovo ime da izdaje račun kada je to sve već automatizovano u njihovim sistemima i radi onako kako su oni zamislili. S obzirom da je sa takvim velikim stranim korporacijama teško uopšte započeti neku vrstu prepiske na ovu temu, uglavnom kao jedina mogućnost ostaje „borba“ sa poreskim punomoćnikom.

Poreski punomoćnici se žale da imaju problem sa takvim klijentima u smislu da taj proces „usklađivanja“ traje dugo, a moguće je da u određenim situacijama i ne dođe do rešavanja problema. Poreski punomoćnici koji imaju takvih problema smatraju da bi odredbe propisa koje se tiču izdavanja računa za obveznike PDV – strana lica trebalo promeniti i neki od njih su takve inicijative predložili Ministarstvu finansija, ali za sada nije bilo reakcije.

Naravno, te velike strane korporacije u svakom slučaju ne gube ništa. Na gubitku su isključivo manje firme koje su korisnici usluga tih velikih multinacionalnih kompanija jer imaju veći trošak za te usluge za 20% s obzirom da ne mogu da koriste odbitak prethodnog poreza.

Smatramo da postoji kazna za prekršaj za navedeno (ne)postupanje poreskog punomoćnika u vezi sa obavezom izdavanja računa. Naime, član 178b stav 1. ZPPPA predviđa:

„Poreski obveznik – pravno lice koji ne vodi, odnosno ne čuva evidencije, odnosno poslovne knjige, ne vrši popis, odnosno plaćanja preko tekućeg računa, ne zaključi ugovor, odnosno NE DOSTAVI DOKUMENTACIJU, PODATKE ILI OBAVEŠTENJA TREĆIM LICIMA, PROPISANIM PORESKIM ZAKONOM kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.“

U tom smislu je moguće u krajnjem slučaju obratiti se Poreskoj upravi u vezi sa navedenim problemom.

Podsećamo da spisak poreskih punomoćnika obveznika PDV stranih lica možete pogledati na sajtu Poreske uprave na sledećoj adresi:

https://www.purs.gov.rs/sr/pravna-lica/pdv/registar2.html

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.