PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE NEKOLIKO PORESKIH ZAKONA

Vlada Republike Srbije je usvojila nacrte nekoliko poreskih zakona. Predlozi izmena i dopuna poreskih zakona nalaze se u skupštinskoj proceduri i očekuje se njihovo usvajanje do kraja Novembra.

Radi se o predlozima izmena i dopuna sledećih poreskih zakona:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

  Detaljnije o izmenama i dopunama ovih zakona pisaćemo u narednom periodu. U nastavku prenosimo delove iz obrazloženja navedenih predloga zakona.
 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

  Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na:
 • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno;
 • uvođenje olakšice za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa novim licima, kao i olakšica za poslodavca po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja; U cilju podsticanja zapošljavanja, predloženo je uvođenje novih olakšica za poslodavce po osnovu zarade novozaposlenih lica i za poslodavce po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja. Naime, predlaže se uvođenje nove olakšice za poslodavce u vidu oslobođenja od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. Decembrom 2024 godine. Pored toga, predložena je olakšica za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, na način da poslodavac ima pravo na oslobođenje od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje ta lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.
 • produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica; Predloženo je i produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica u procentu od 65% do 75%, sa 31. decembra 2021. godine na 31. Decembar 2022 godine.
 • uvođenje oslobođenja od poreza na kapitalni dobitak po osnovu unosa autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine u kapital privrednog društva;
 • uvođenje umanjenja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom za obveznike koji imaju manje od 40 godina života;
 • izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje saglasno zakonu kojim se uređuje dualni model studija;


Predložena je primena od 1. Januara 2022 godine, osim novih olakšica za zapošljavanje koje bi se primenjivale od 1. Marta 2022 godine.

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na:

 • smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  Predloženo je smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa 25,5% na 25%, što znači, sa stanovišta obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu zarade, da je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade) u visini od 0,5%, tako da se doprinos na teret poslodavca plaća po stopi od 11%, dok je sadašnja stopa 11,5%.
 • produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica; Predloženo je produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u rasponu od 65% do 75%) po osnovu zarade novozaposlenog lica, sa 31. Decembra 2021 godine na 31. Decembar 2022 godine. Takođe, u vezi sa olakšicom za poslodavce – novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost u vidu prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu predložena je izmena koja se odnosi na uslov za ostvarivanje oslobođenja sa ciljem da poresko oslobođenje postane trajna mera
 • uvođenje novih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica.

Predložena je primena od 1. Januara 2022 godine, osim novih olakšica za zapošljavanje koje bi se primenjivale od 1. Marta 2022 godine.

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom postiže, sadržan je u podsticanju unosa prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) kao nenovčanog uloga u kapital rezidentnog pravnog lica, nezavisno od toga da li se radi o osnivanju novog, ili povećanju osnovnog kapitala već postojećeg pravnog lica.

S tim u vezi, ovim zakonom se predlaže dopuna člana 30. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u tom smislu što bi obveznik koji unosi navedena prava u kapital pravnog lica (u daljem tekstu: obveznik) imao mogućnost da se opredeli da kapitalni dobitak, koji se utvrđuje po navedenom osnovu, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica, pri čemu se predlaže i propisivanje uslova koje je pravno lice koje stiče prava intelektualne svojine na opisani način, dužno da ispuni kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku pogodnost. Naime, rezidentno pravno lice tako stečena prava ne sme da otuđi u periodu od dve godine od dana sticanja, kao i da ih, u istom periodu, ustupa na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene utvrđene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršio povezanom licu iz člana 59. ovog zakona, ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice iz člana 59. ovog zakona. U slučaju da pravno lice koje je steklo predmetna prava ne ispuni propisane uslove, obveznik gubi pravo na ovu poresku pogodnost i dužan je da obračuna i plati porez na način predložen dopunom člana 30. Zakona.

Predložena je primena na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Nezavisno od toga da li se prenos prava svojine na vozilu vrši uz ili bez naknade, predlaže se da poresku osnovicu (umesto tržišne vrednosti svakog konkretnog vozila koja se utvrđuje rešenjem poreskog organa) čini vrednost koja se utvrđuje primenom propisanih elemenata (radna zapremina motora, snaga motora, navršene godine starosti vozila), po propisanoj formuli. Na taj način se obezbeđuje i predvidljivost iznosa poreske obaveze. Ujedno se predlaže da obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu bude kupac.

Predlaže se da se odloži rok za prenošenje nadležnosti za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave, do 31. Decembra 2022 godine, kako bi se realizovale sve potrebne pretpostavke za ostvarenje tog cilja.

Primena navedenih odredbi u vezi sa prenosom prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu predložena je od 31. Marta 2022 godine.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.