MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

SVE O FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DELATNOST

Zakon o porezu na dohodak građana definiše četiri kategorije obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti:

 1. preduzetnike (porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na oporezivu dobit),
 2. preduzetnike paušalce (porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na paušalno utvrđeni prihod),
 3. preduzetnike poljoprivrednike (fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit) i
 4. preduzetnike druga lica (fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit).

  Registracija samostalne delatnosti
  Fizička lica koja samostalnu delatnost registruju u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) postupak registracije počinju podnošenjem Jedinstvene registracione prijave (JRPPS). Prijava se podnosi elektronskim putem preko portala APR, kao i neposredno u sedištu APR koje se nalazi u Beogradu, Brankova br. 25, nekoj od 13 organizacionih jedinica APR ili opštinskih kancelarija koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum o prijemu dokumentacije. Na ovim mestima, preko info centra APR, telefon 011-2023350, kao i na veb sajtu www.apr.gov.rs mogu se dobiti informacije o potrebnoj dokumentaciji za registraciju i druge informacije u vezi sa registrovanjem. Poreska uprava dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu podnete JRPPS.

Fizička lica koja samostalnu delatnost ne registruju u APR postupak registracije delatnosti otpočinju upisom kod nadležnog organa (npr. Advokatske komore, Javnobeležničke komore). Nakon toga nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu poreskog obveznika (u daljem tekstu: nadležna filijala) podnose Prijavu za registraciju preduzetnika na Obrascu PR-2 na osnovu koje im se dodeljuje PIB. Obrazac PR-2 se može preuzeti sa zvaničnog sajta Poreske uprave kao i na jedinstvenom poreskom mestu “Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.

Potvrda o izvršenoj registraciji (akt o dodeli PIB) preuzima se u APR ili u nadležnoj filijali Poreske uprave, zavisno od toga da li je samostalna delatnost registrovana u APR ili upisom kod drugog nadležnog organa.

Opredeljenje za paušalno oporezivanje
Fizička lica koja preko APR registruju samostalnu delatnost koja može biti paušalno oporezovana i u registracionoj prijavi se opredele za paušalno oporezivanje, nisu u obavezi da Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu na Obrascu PPDG-1R kao ni zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja.

Fizička lica koja samostalnu delatnost ne registruju u APR zahtev za paušalno oporezivanje mogu podneti isključivo elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, u roku od 5 dana od dana registracije. Ova lica su dužna da elektronskim putem podnesu poresku prijavu PPDG-1R u roku od 15 dana od dana registracije.

Za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje i poreske prijave PPDG-1R neophodno je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. U tu svrhu mogu se koristiti i internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Preduzetnici koji su u tekućoj godini porez na prihode od samostalne delatnosti plaćali na oporezivu dobit zahteve za paušalno oporezivanje za narednu godinu mogu podneti najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Sve informacije o nabavci i korišćenju kvalifikovanog elektronskog seritifikata mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela:

Privredna komora Srbije – www.pks.rs/ca/

Ministarstvo unutrašnjih poslova – http://ca.mup.gov.rs

PTT – www.ca.posta.rs

Halcom – http://www.halcom.rs

E-Smart Systems – http://qca.e-smartsys.com/

Ko nema pravo na paušalno oporezivanje
Pravo na paušalno oporezivanje ne mogu ostvariti lica:

 • ukoliko su registrovala delatnost iz oblasti: reklamiranja i istraživanja tržišta, trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
 • ukoliko u delatnost ulažu i druga lica;
 • ukoliko je planirani ukupni promet veći od 6.000.000 dinara, odnosno čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara;
 • evidentirana kao obveznici poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Uslovi, kriterijumi i elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Pravo na paušalno oporezivanje mogu ostvariti fizička lica koja su registrovala delatnost za koju se, u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, priznaje pravo na paušalno oporezivanje.

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, preduzetnici paušalci se, u skladu sa Uredbom, razvrstavaju u grupe i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

Napominjemo da se obveznicima samostalnih delatnosti sa pretežnom šifrom delatnosti za koju se priznaje pravo na paušalno oporezivanje, koji istovremeno obavljaju i delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja, ne može priznati pravo na paušalno oporezivanje.

Polazna osnovica
Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu ostvarenu u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, u prethodnih 12 meseci. Prosečna mesečna zarada se zatim pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini i sa koeficijentom delatnosti, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Polazna osnovica za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda
Polazna osnovica za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pomnoži sa koeficijentom delatnosti a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Polazna osnovica za određene delatnosti nezavisno od teritorije registrovanog sedišta
Polazna osnovica za 15 delatnosti, datih u tabeli koja sledi, dobija se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

4932 Taksi prevoz
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001 Izvođačka umetnost
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti


Elementi od uticaja na visinu paušalnog prihoda
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda može se umanjiti odnosno uvećati primenom sledećih elemenata:

 1. registrovano sedište obveznika – polazna osnovica sledećih delatnosti koriguje se u zavisnosti od zone kojoj pripada, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine:


1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
3314 Popravka električne opreme
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420 Fotografske usluge
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511 Popravka računara i periferne opreme
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 Popravka obuće i predmeta od kože
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604 Delatnost nege i održavanja tela

 1. vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

(1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

(2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

(3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

(4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1; a izuzetno od podtač. (1)-(4) ove tačke, za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom 1.

 1. starost obveznika i njegova radna sposobnost:

a) u odnosu na starost obveznika polazna osnovica se koriguje za:

– preduzetnike paušalce mlađe od 30 godina i starije od 55 godina i

– preduzetnike paušalce mlađe od 30 godina i starije od 60 godina za sledeće delatnosti:


6910 Pravni poslovi
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500 Veterinarska delatnost
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita

b) u odnosu na radnu sposobnost obveznika polazna osnovica se koriguje kod:

– preduzetnika paušalca kojem je utvrđen status osobe sa invaliditetom
Status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije. U navedenom slučaju, preduzetnik paušalac (kome je utvrđena smanjena radna sposobnost na osnovu rešenja nadležnog organa), dužan je da podnese poresku prijavu PPDG- 1R, sa osnovom prijave 24 – Izmena obima poslovanja uz koju je potrebno priložiti i rešenje Republičkog fonda za PIO, kao i da označi polje – lice sa invaliditetom.

– preduzetnika paušalca koji odsustvuje duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
U slučaju odsustva zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, obveznik može podneti poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom prijave 24 – Izmena obima poslovanja, uz koju je potrebno da priloži i odgovarajuću dokumentaciju (rešenje ili doznake nadležnog organa).

Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti – za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. U slučaju registrovanja novoosnovanog preduzetnika paušalca koji želi da obavlja delatnost koja spada u stari zanat, nakon prijema podataka u toku dana od strane APR, biće automatskim putem doneto rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi u roku od 48 časova.

Imajući u vidu da u trenutku obračuna, donošenja i uručenja rešenja, obveznik ne poseduje sertifikat Ministarstva privrede o ispunjenosti uslova da se bavi delatnošću koja spada u stare zanate, obvezniku će biti doneto rešenje bez umanjenja za korektivni koeficijent.

Nakon dobijanja serifikata od strane nadležnog ministarstva, poreski obveznik može podneti poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom prijave 24 i tom prilikom da označi polje – stari zanat. Poreska uprava će, ukoliko su ispunjeni uslovi za primenu olakšice za obveznike koji se bave starim zanatima, doneti novo rešenje uz primenu ovog elementa. Umanjenje polazne osnovice se računa od dana osnivanja preduzetničke delatnosti koja pripada starim zanatima.

Maksimalno umanjenje po osnovu elemenata za utvrđivanje visine paušalnog prihoda može iznositi 50% polazne osnovice.

Ovi elementi se ne primenjuju na obveznike koji imaju registrovanu delatnost 4932 – taksi prevoz.

Utvrđivanje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, vrši Poreska uprava, rešenjem o utvrđenoj poreskoj obavezi za tekuću poslovnu godinu, koje dostavlja u poresko sanduče poreskog obveznika na portalu Poreske uprave.

Novoosnovanim preduzetnicima paušalcima rešenje se dostavlja u roku od 48 časova od dana osnivanja preduzetničke delatnosti.

Preduzetnicima paušalcima koji već obavljaju samostalnu delatnost rešenje za tekuću godinu se dostavlja u mesecu januaru tekuće godine.

Datumom uručenja rešenja smatra se dan dostavljanja rešenja u poresko sanduče. Poreski obveznik može da pristupi svom poreskom sandučetu isključivo upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata.

Rešenja su potpisana kvalifikovanim digitalnim sertifikatom Poreske uprave, a verodostojnost akta može se proveriti na adresi navedenoj na kraju istog (https://eporezi.purs.gov.rs/provera-verodostojnosti-resenja.html).

Utvrđene obaveze po rešenju plaćaju se do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Uz poresko rešenje dostavljaju se i popunjeni nalozi za prenos.

Fizička lica koja planiraju da registruju samostalnu delatnost za koju se može odobriti paušalno oporezivanje kao i preduzetnici paušalci koji planiraju da izvrše promenu koja će za posledicu imati promenu visine paušalnog prihoda o iznosu poreske obaveze mogu se informisati korišćenjem aplikativnog softvera na portalu Poreske uprave, tzv. “Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa“, unosom elemenata od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (adresa https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html).

Gubitak prava na paušalno oporezivanje
Pravo na paušalno oporezivanje traje dok se ne utvrdi da:

 • je u registru APR promenjena delatnost za koju se ne odobrava pravo na paušalno oporezivanje (npr. delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta);
 • je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara;
 • je obveznik evidentiran kao obveznik PDV.

  Ako postoji neki od navedenih razloga preduzetnik paušalac je dužan da o tome obavesti Poresku upravu podnošenjem prijave PPDG-1R za utvrđivanje konačne obaveze poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti i prijavu PPDG-1S za utvrđivanje akontacija poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

Kada preduzetnik paušalac ne podnese navedene poreske prijave nadležna filijala donosi rešenje kojim se istom nalaže vođenje poslovnih knjiga i datum od kada je dužan da vodi iste.

Nadležna filijala ne utvrđuje obavezu vođenja poslovnih knjiga vlasniku samostalne delatnosti kome je prestalo pravo na paušalno oporezivanje po osnovu registrovanja u sistem PDV, već je obveznik dužan da vodi poslovne knjige najkasnije od dana registracije u sistem PDV.

Obaveze paušalno oporezovanih preduzetnika
Preduzetnici paušalci vode samo poslovnu knjigu na Obrascu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Preduzetnik paušalac dužan je da podnese poresku prijavu PPDG- 1R u roku od 15 dana u slučaju:

– početka obavljanja samostalne delatnosti (fizička lica koja samostalnu delatnost ne registruju u APR već upisom kod drugog nadležnog organa),

– prelaska iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod,

– promene osnova osiguranja,

– nastavka obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti,

– prelaska iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje,

– nastavka plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti,

– promene vlasnika radnje,

– prestanka plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti,

– izmene obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, koje se odnose na:

– dužu bolest, odsustvo zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta (preko 90 dana),

– stari zanat,

– lice sa invaliditetom,

– promenu šifre delatnosti.

I u roku od 30 dana u slučaju:

– prestanka obavljanja samostalne delatnosti,

– prekida obavljanja samostalne delatnosti.

Preduzetnik paušalac, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja zbog čega ne može biti paušalno oporezovan – npr. prešao je promet od 6 miliona dinara 25. novembra, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1S, najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez i poresku prijavu PPDG-1R (osnov podnošenja 6 – prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod) u roku od 15 dana od dana nastanka promene. Nadležna filijala rešenjem će naložiti vođenje poslovnih knjiga od 01.01. naredne godine.

U situaciji kada preduzetnik paušalac pređe promet od 6 miliona – npr. 18. aprila tekuće godine, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1R u roku od 15 dana od dana nastanka promene. Na osnovu podnete prijave nadležna filijala rešenjem će naložiti vođenje poslovnih knjiga od 01. jula tekuće godine, a obveznik je do navedenog datuma dužan da podnese poresku prijavu PPDG-1S.

Poreske prijave PPDG-1R i PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave ePorezi.

Obaveze preduzetnika koji vode poslovne knjige – samooporezivanje
Fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana dužna su da vode poslovne knjige. Takođe, fizička lica koja se prilikom registracije samostalne delatnosti nisu opredelila za paušalno oporezivanje, dužna su da poslovne promene iskazuju u poslovnim knjigama.

Obveznici samostalnih delatnosti koji vode poslovne knjige su preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica.

Preduzetnici su dužni da vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice dužni su da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva
Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva vode se na propisanim obrascima, i to:

1) PK – 1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda;

2) PK – 2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pored poslovnih knjiga, zavisno od vrste delatnosti, sastavljaju se i pojedinačne pomoćne evidencije, iz kojih se odgovarajući podaci knjiže u poslovnoj knjizi, i to na obrascima:

1) KL – Kalkulacija prodajne cene broj_____ ;

2) DPU – List dnevnog prometa ugostitelja;

3) PM – Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, čiji je sastavni deo PM – 1 – Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja;

4) GP – Evidencija o gotovim proizvodima;

5) KR – Prijemni – evidencioni list komisione robe, čiji je sastavni deo obrazac KR – 1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe.

Poreskoj upravi obveznik je dužan da dostavi:

 • poresku prijavu Obrazac PPDG-1S i
 • poreski bilans Obrazac PB 2

  Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-1S i poreskog bilansa je 15. april tekuće godine, odnosno godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

  Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
  Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva preduzetnici vode u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo: dnevnik, glavna knjiga, knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga troškova, knjiga izvoda iz tekućih računa i pomoćne evidencije.

Preduzetnici su dužni da Poreskoj upravi dostave:

 • poresku prijavu Obrazac PPDG-1S i
 • poreski bilans Obrazac PB 2

  Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-1S i poreskog bilansa je 15. april tekuće godine, odnosno godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

  Otvaranje tekućeg računa
  Fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost dužna su da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga (banka), da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko tog računa, kao i da dinare primljene u gotovom novcu uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana. Isti mogu imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, pa su za one koji ne ispune obaveze utvrđene ovim zakonom predviđene novčane kazne.

Izdavanje računa
Bez obzira na to da li obveznik samostalne delatnosti porez plaća na paušalno utvrđen prihod ili vodi poslovne knjige, a pruža usluge ili vrši promet dobara fizičkim licima, dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase. U skladu sa tim, ima obavezu da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, tj. pruža usluge fizičkim licima, istakne obaveštenje o izdavanju fiskalnih isečaka – računa. Obveznici koji su, saglasno Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase oslobođeni izdavanja fiskalnih isečaka, imaju obavezu da za izvršeni promet izdaju račun (nefiskalni) shodno propisima kojima se reguliše zaštita potrošača.

Isplata lične zarade
Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik mogu se opredeliti za isplatu lične zarade.

Obveznik koji se opredeli za isplatu lične zarade dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, dostavi obaveštenje o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade.

Lice koje započne obavljanje delatnosti a registruje se kod APR, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije, a APR predmetni zahtev prosleđuje Poreskoj upravi.

Lice koje započne obavljanje delatnosti a ne registruje se kod APR, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi Poreskoj upravi u roku od 5 dana registracije u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Opredeljenje o isplati lične zarade ne može se menjati tokom godine. Rok za podnošenje obaveštenja o promeni opredeljenja je 15. decembar tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Lična zarada je mesečni novčani iznos koji obveznik samostalne delatnosti isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Na opredeljeni iznos lične zarade vrši se obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa. Osnovicu za obračun poreza na zaradu predstavlja lična zarada – mesečni novčani iznos uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade, umanjen za neoporeziv iznos, a osnovicu za obračun doprinosa predstavlja lična zarada – mesečni novčani iznos uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade niži od najniže propisane osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa obračun doprinosa se vrši na najvišu mesečnu osnovicu. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice, godišnje objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope za obračun i plaćanje poreza i doprinosa su:

 • porez na zarade 10%,
 • doprinos za PIO 25,5%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%.

  Fizičko lice koja obavlja samostalnu delatnost a istovremeno je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, ili samostalnu delatnost obavlja kao penzionisano lice, prilikom isplate lične zarade nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Ukoliko lice do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec ne isplati ličnu zaradu, dužno je, prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, da do tog roka obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu važeću mesečnu osnovicu za obračun doprinosa.

Obračun poreza i doprinosa na ličnu zaradu prijavljuje se podnošenjem poreske prijave PPP-PD, u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je posedovanje elektronskog sertifikata, a za podnošenje prijave mogu se koristiti internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Lična zarada je isplata za koju se preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik opredeljuju po svojoj volji, dakle nije obavezna.

Obveznici koji se opredele za isplatu lične zarade, po osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S plaćaju samo porez na prihode od samostalne delatnosti.

Vođenje poslovnih knjiga bez isplate lične zarade
Fizička lica koja registruju samostalnu delatnost i porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit (vode poslovne knjige) a ne opredele se za isplatu lične zarade dužni su da u roku od 15 dana od dana registracije Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu PPDG-1S u elektronskom obliku. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je posedovanje elektronskog sertifikata, a za podnošenje prijave mogu se koristiti internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave.

U navedenom obrascu iskazuju se podaci o procenjenim prihodima i rashodima za period od dana osnivanja do 31. decembra tekuće godine. Razlika između procenjenih prihoda i rashoda iskazanih u poreskoj prijavi predstavlja procenjenu dobit.

U sistemu Poreske uprave automatski se, na osnovu iskazanih podataka o proceni prihoda i rashoda, obračunavaju i unose podaci o procenjenoj dobiti za prvu poslovnu godinu, mesečnoj osnovici i akontaciji poreza i mesečnoj osnovici i akontaciji doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Mesečna osnovica za obračun akontacije poreza dobija se deljenjem procenjene dobiti sa brojem meseci, s tim da se u broj meseci obavljanja delatnosti uračunava svaki mesec u kojem je obveznik obavljao delatnost bez obzira na broj dana obavljanja delatnosti u tom mesecu. Mesečna osnovica za obračun akontacije doprinosa dobija se deljenjem procenjene dobiti sa brojem dana i meseci u periodu od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa vrši se na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Ukoliko je opredeljeni iznos mesečne osnovice doprinosa niži od najniže propisane osnovice doprinosa, obračun doprinosa vršite na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos mesečne osnovice doprinosa viši od najviše mesečne osnovice doprinosa obračun doprinosa vršite na najvišu mesečnu osnovicu.

Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa, objavljuje se godišnje, od strane ministra za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi su:

 • porez na prihode od samostalne delatnosti 10%,
 • doprinos za PIO 25,5%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%.

  Fizičko lice koja obavlja samostalnu delatnost a istovremeno je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, ili samostalnu delatnost obavlja kao penzionisano lice, nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Fizičko lice koje u toku poslovanja odluči da ubuduće isplaćuje ličnu zaradu dužno je da o tome obavesti nadležnu filijalu, do 15. decembra tekuće godine i u tom slučaju isplatu lične zarade vrši od 1. januara naredne godine.

Ako u tekućoj godini dođe do značajnijih promena u poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza/doprinosa fizičkih lica koja obavljaju samostalnu delatnost, isti može podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom u kojoj će iskazati podatke za izmenu mesečne akontacije. Prijava kojom se menjaju akontacije podnosi se u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.

Test samostalnosti
Svrha takozvanog “Testa samostalnosti“ jeste da utvrdi da li preduzetnik i preduzetnik paušalac (u daljem tekstu: preduzetnik) ostvaruje prihod od samostalne delatnosti i posluje nezavisno od nalogodavca koji ga angažuje ili je angažovan na način da u stvari predstavlja zamenu za zaposlenog kod tog nalogodavca.

S tim u vezi, ostalim prihodima (a ne prihodom od samostalnih delatnosti), smatra se i naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica smatra povezanim licem s nalogodavcem (u daljem tekstu: povezano lice s nalogodavcem), i koji dodatno ispunjava najmanje pet od navedenih devet kriterijuma, ili je prema okolnostima slučaja prilikom otpočinjanja poslovne saradnje moglo da se zaključi da će ispuniti najmanje pet od devet navedenih kriterijuma koji su naknadno i ispunjeni:

(1) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;

(2) preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;

(3) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(4) nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(5) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;

(6) najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;

(7) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;

(8) ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu;

(9) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

Ukoliko preduzetnik ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma, ili je prema okolnostima slučaja prilikom otpočinjanja poslovne saradnje mogao da zaključi da će ispuniti najmanje pet od devet kriterijuma, prihod ostvaren od nalogodavca koji ga je angažovao biće oporezovan kao drugi prihod, po stopi od 20% uz obračun doprinosa. Oporezivi prihod čini bruto prihod, odnosno isti se ne umanjuje za normirane troškove.

Nalogodavcem se smatra domaće odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac koje je direktno ili indirektno angažovalo preduzetnika/preduzetnika paušalca za obavljanje posla.

Nalogodavcem se ne smatra lice koje je direktni isplatilac naknade preduzetniku/preduzetniku paušalcu, a koje takvu naknadu isplaćuje u vezi sa izvršenjem poslova zastupanja ili posredovanja za račun drugog lica, pri čemu za svoju uslugu naplaćuje samo uobičajenu zastupničku ili posredničku proviziju. U tom slučaju, nalogodavcem se smatra lice za čiji račun se vrši isplata naknade preduzetniku/preduzetniku paušalcu.

Ukoliko preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja delatnost po osnovu koje ne može da bude u radnom odnosu kod nalogodavca (npr. advokat), prihod koji ostvari od tog nalogodavca ne smatra se drugim prihodom već prihodom od samostalne delatnosti.

Zapošljavanje radnika
Fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost imaju mogućnost da u skladu sa svojim potrebama zapošljavaju radnike ali i obavezu da vrše obračun i uplatu zarada za ta lica. Angažovanje zaposlenih za rad u radnom odnosu vrši se zaključenjem ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu predstavlja saglasnost volja ugovornih strana u pisanoj formi i treba da sadrži sve elemente definisane Zakonom o radu. (Pored zaposlenih koji su u radnom odnosu, mogu se angažovati određena lica i za rad van radnog odnosa, zaključenjem ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu i drugo).

Osnovicu za obračun poreza predstavlja isplaćena, odnosno ostvarena zarada, umanjena za neoporezivi iznos, a osnovicu za obračun doprinosa predstavlja isplaćena, odnosno ostvarena zarada.

Ukoliko je opredeljeni iznos zarade niži od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i uplata doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, obračun i uplata doprinosa vrši se na najvišu mesečnu osnovicu. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice objavljuje godišnje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi su:

 • porez na zarade 10%,
 • doprinos za PIO 25,5% (14% na teret zaposlenog, 11,50% na teret poslodavca)
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30% (5,15% na teret zaposlenog, 5,15% na teret poslodavca)
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog 0,75%.

  Prilikom isplate zarade zaposlenima poslodavac je dužan da pre svake isplate zarade podnese poresku prijavu, na Obrascu PPP-PD. U poresku prijavu PPP-PD se unose podaci o isplatiocu prihoda, visini zarade, obračunatom porezu i obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i teret poslodavca, kao i datum kada poreski obveznik namerava da izvrši isplatu prihoda (polje 1.4. PPP-PD – Datum plaćanja).

Plaćanje obračunatog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje vrši se najkasnije na dan koji je u PPP-PD prijavi naveden kao datum isplate prihoda.

U suprotnom, na iznos obračunatog poreza i doprinosa obračunava se kamata.

Poreska prijava PPP-PD podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, ePorezi. Na portalu Poreske uprave nalazi se i uputstvo za popunjavanje navedenog obrasca prijave (u delu Pravna lica/Objedinjena naplata/Poreski propisi). Elektronskim putem podnosiocu prijave dostavlja se obaveštenje o uspešnom podnošenju PPP-PD prijave u kome se nalazi broj dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP-broj odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalog za prenos.

Angažovanje poslovođe i članova porodice
Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost poslove rukovođenja može prepustiti drugom poslovno sposobnom fizičkom licu, odnosno poslovođi. Poslovođa može obavljati sve poslove ili samo određene.

Ukoliko su za obavljanje delatnosti propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija fizičkog lica koje obavlja samostalnu delatnost, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika i zato se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod poreskog obveznika – fizičkog lica koje obavlja samostalnu delatnost.

Pre svake isplate zarade poslovođi, obveznik samostalne delatnosti, bilo da se oporezuje na paušalno utvrđeni ili stvarno ostvareni prihod, u obavezi je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPP-PD, na isti način kao kod isplate zarade za zaposlenog.

Član porodičnog domaćinstva obveznika samostalne delatnosti može biti radno angažovan po osnovu ugovora o radu i u tom smislu ima svojstvo zaposlenog, te se obračun poreza i doprinosa, za tog člana porodičnog domaćinstva, vrši kao i za ostale zaposlene. Članovi porodičnog domaćinstva su: bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.

Član porodičnog domaćinstva, takođe, može biti radno angažovan bez zasnivanja radnog odnosa u sledećim slučajevima:

1) povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti (da se ne bi tokom radnog vremena zatvarala trgovinska radnja, da bi se utovarila roba, očistio poslovni prostor i sl.),

2) tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih zanata, odnosno poslova domaće radinosti,

3) tokom perioda korišćenja godišnjeg odmora u skladu sa zakonom.

Prekid obavljanja delatnosti
Fizička lica koja u toku godine prekinu obavljanje delatnosti a registrovana su u APR dužna su da APR podnesu Registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata. Prilikom podnošenja registracione prijave promene podataka potrebno je popuniti prvu stranu prijave, kao i dodatak 06 – prekid i nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika gde se unosi podatak o periodu u kome se delatnost neće obavljati. Ukoliko se u trenutku prekida ne zna koliko će isti trajati unosi se datum prekida obavljanja delatnosti, u kom slučaju se na isti način registruje i nastavak obavljanja delatnosti u APR.

Fizička lica koja nisu registrovana u APR prekid obavljanja delatnosti prijavljuju nadležnom organu kod koga su registrovana.

O prekidu obavljanja delatnosti poreski obveznici su u obavezi da istaknu obaveštenje na mestu gde obavljaju delatnost.

Prekid obavljanja delatnosti ne može se utvrđivati retroaktivno.

Nakon prijavljivanja prekida obavljanja delatnosti obveznici samostalnih delatnosti u obavezi su da podnesu odgovarajuće poreske prijave.

Fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost i vode poslovne knjige podnose Obrazac PPDG-1S, kao i poreski bilans u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U Obrascu PPDG-1S u delu – 7.- Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza i delu- 8. – Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, iskazuje se iznos obračunatog i plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za poreski period do dana prekida obavljanja delatnosti.

U periodu prekida obavljanja delatnosti obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje miruje, osim u slučaju da se obveznik, podnošenjem Obrasca PPDG-1S, opredeli da želi da nastavi da plaća doprinose i za vreme prekida obavljanja delatnosti.

U tom slučaju u PPDG-1S se iskazuje mesečna osnovica doprinosa, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa objavljuje godišnje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi:

 • doprinos za PIO 25,5%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%.

  Nakon prijavljenog nastavka obavljanja delatnosti obveznik je dužan da u roku od 15 dana od dana ponovnog otpočinjanja obavljanja delatnosti, podnese Obrazac PPDG-1S.

Preduzetnik paušalac u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti podnosi Obrazac PPDG-1R u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U Obrazac PPDG-1R u deo 1.1a unosi se oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti.

U periodu prekida obavljanja delatnosti obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje miruje, osim u slučaju da se obveznik, podnošenjem Obrasca PPDG-1R, opredeli da želi da nastavi da plaća doprinose i za vreme prekida obavljanja delatnosti.

U tom slučaju u PPDG-1R unosi se opcija 18 – nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti.

Nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period do dana prekida obavljanja delatnosti, osim u slučaju nastavka plaćanja doprinosa, i isto uručuje poreskom obvezniku, dostavljanjem rešenja u poresko sanduče poreskog obveznika na portalu Poreske uprave.

Nakon prijavljenog nastavka obavljanja delatnosti preduzetnik paušalac je dužan da u roku od 15 dana od dana ponovnog otpočinjanja obavljanja delatnosti, podnese Obrazac PPDG-1R i u deo 1.1.a unese oznaku 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti.

Nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostale delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od dana nastavka obavljanja delatnosti.

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Evidentiranje obveznika PDV
Fizičko lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji je ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci manji od 8.000.000 dinara, odnosno koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, smatra se malim poreskim obveznikom.

U tom slučaju PDV se ne obračunava, ne iskazuje u računima, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju koja je propisana zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod APR može da se opredeli kao PDV obveznik u evidencionoj prijavi – Obrazac JRPPS.

Mali poreski obveznici imaju mogućnost da se opredele za obavezu plaćanja PDV, ukoliko to žele, kada je potrebno da podnesu evidencionu prijavu (EPPDV) u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Evidentiranjem za PDV stiču se sva prava i obaveze koje obveznik PDV ima po zakonu (izdavanje računa sa iskazanim PDV, vođenje propisanih evidencija…). U ovom slučaju obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine. Tek po isteku ovog roka, poreski obveznik može Poreskoj upravi podneti zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV podnosi se na Obrascu ZBPDV.

Obveznik koji u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, dužan je da se evidentira kao PDV obveznik i podnese evidencionu prijavu (EPPDV) u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Na primer – preduzetnik koji nije u sistemu PDV i koji je otpočeo delatnost 18.10.2018. godine je do 16.10.2019. izdao ukupno 46 računa, u ukupnom iznosu od 7.895.560,00 dinara. Dana 17.10.2019. godine on izdaje račun na iznos od 200.000,00 dinara. Sada je ukupan promet u prethodnih 12 meseci 8.095.560,00 dinara. Preduzetnik je ostvario promet veći od 8.000.000 dinara. Bio je dužan da Poreskoj upravi preda EPPDV prijavu (najkasnije do 15.11.2019. god.) i da počne da ispunjava sve obaveze koje su Zakonom o PDV definisane.

Evidenciona prijava se podnosi najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. Na osnovu podnete evidencione prijave Poreska uprava izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ako obveznik ne podnese evidencionu prijavu u navedenom roku, navedenu prijavu može podneti i nakon tog roka, odnosno podneće je Poreska uprava po službenoj dužnosti.

Ukoliko se izmeni neki od podataka iz evidencione prijave obveznik je dužan da o tome obavesti Poresku upravu, podnošenjem Obrasca EPPDV najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka izmene, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obaveze obveznika PDV
Obveznici PDV dužni su da:

 • izdaju račune o izvršenom prometu dobara i usluga sa iskazanim PDV,
  vode evidenciju i sačinjavaju pregled obračuna PDV,
 • podnose poreske prijave,
 • obračunavaju i plaćaju PDV,
 • dostavljaju izmenu podataka iz evidencione prijave Poreskoj upravi.

  Obračunavanje i plaćanje PDV
  Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV može biti kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje.

Kada se prvi put započne PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec.

Za fizička lica koja u prethodnih 12 meseci ostvare ukupan promet veći od 50.000.000 dinara poreski period je kalendarski mesec. Ukoliko je ukupan promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000 dinara poreski period je kalendarsko tromesečje. Odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci. Zahtev za promenu poreskog perioda iz tromesečnog poreskog perioda u kalendarski mesec podnosi se nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine.

Poreska prijava na Obrascu PP PDV podnosi se u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda, nezavisno od toga da li postoji obaveza plaćanja PDV u tom poreskom periodu.

Ovaj rok podnošenja poreske prijave ne važi za one obveznike koji se brišu iz evidencije obveznika PDV. Ti obveznici podnose poresku prijavu na dan podnošenja zahteva za brisanje iz sistema PDV.

PDV iskazan u poreskoj prijavi plaća se u roku za podnošenje poreske prijave.

Izuzetno, lica koja su podnela zahtev za brisanje iz sistema PDV dužna su da plate PDV u roku od 15 dana od dana podnošenja poreske prijave.

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti obveznici su dužni da plate PDV do dana podnošenja zahteva za brisanje iz nadležnog registra.

Poreske prijave za PDV se podnose isključivo u elektronskom obliku, preko portala ePorezi.

Za podnošenje prijava neophodno je posedovanje elektronskog sertifikata, a za podnošenje prijave mogu se koristiti „internet kiosci“ koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Uz poresku prijavu PP PDV podnosi se i pregled obračuna PDV-a na Obrascu POPDV. Poreska prijava PP PDV se ne može podneti bez pregleda obračuna PDV.

Brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obveznici koji u prethodnih 12 meseci ne ostvare ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, mogu preko portala Poreske uprave u elektronskom obliku podneti zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, na Obrascu ZBPDV. Na osnovu podnetog zahteva za brisanje Poreska uprava sprovodi postupak i u elektronskom obliku izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

U slučaju prestanka obavljanja samostalne delatnosti, obveznici su dužni da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz nadležnog registra, Poreskoj upravi podnesu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o brisanju iz evidencije obveznika PDV, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

Zahtev za brisanje iz evidencije PDV obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznici su dužni da na dan prestanka PDV aktivnosti:

1) izvrše popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih su imali pravo na odbitak prethodnog poreza i da o tome sačine popisnu listu;

2) izvrše ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte;

3) utvrde iznos prethodnog poreza za dobra, (osim za opremu, objekte i ulaganja u objekte) i za date avanse.

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza za dobra iskazuje se kao dugovani PDV u poreskoj prijavi.

Poreska prijava podnosi se za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i popisna lista.

Prestanak obavljanja delatnosti
Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost prestaje sa radom odjavom ili po sili zakona.

Fizičko lice prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom na osnovu zahteva za brisanje iz nadležnog registra lica koja obavljaju delatnost koji istom podnosi.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

S tim u vezi, fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost uz zahtev za brisanje iz nadležnog registra dužna su da prilože i uverenje/potvrdu nadležne filijale Poreske uprave, odnosno nadležne jedinice lokalne samouprave o izmirenim poreskim obavezama iz svoje nadležnosti.

Fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost prestaje da radi po sili zakona:

 • smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti;
 • istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme;
 • ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava;
 • ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije;
 • ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti;
 • u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju;
 • u drugim slučajevima propisanih zakonom.

  U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG-1S, i poreski bilans.

Preduzetnik paušalac podnosi obrazac PPDG-1R u kom slučaju nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od početka godine do dana prestanka obavljanja delatnosti.

Obe prijave podnose se u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

Pravni okvir
Sve zakone i podzakonske propise kojima se reguliše poreska materija možete pronaći na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs

Izvor: Poreska uprava

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.