ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA I INSPEKCIJSKI ORGAN

Inspekcijski organ ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa dokumente koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, niti da na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi ga smatrao pravno valjanim. U slučaju elektronske fakture, inspektor utvrđuje samo postojanje „identifikacione oznake“ koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.