MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DA LI SE PO NOVOM KNJIŽI E-FAKTURA ILI „OBIČNA“ (STARA) FAKTURA?

Ukoliko je izdata e-faktura preko portala: efaktura.mfin.gov.rs ta faktura je merodavna za knjiženje u poslovnim knjigama. Naime, dešava se da dobavljači pošalju i novu e-fakturu ali uz nju kao prilog i staru (običnu) fakturu koja često može biti i sa drugim datumom izdavanja u odnosu na e-fakturu. Po novom, od 1.07.2022. godine svaki privredni subjekt […]

FAKTORING – NAČIN BRŽE NAPLATE FAKTURA

Kompanije koje se bore da očuvaju likvidnost zbog nedospelih i neplaćenih potraživanja mogu svoje probleme rešiti korišćenjem faktoringa. Najkraće objašnjenje je da je ovo finansijski instrument kojim se kratkoročno finansiraju preduzeća na osnovu nedospelih, nespornih potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom ili domaćem tržištu. Faktoringom u Republici Srbiji mogu da se bave […]

LISTA KOMPANIJA U SRBIJI SA NAJVEĆIM PROCENTUALNIM RASTOM

Kreiranje liste brzorastućih kompanija od posebnog je značaja za shvatanje aktuelnih tržišnih trendova. Razumevanje zašto pojedine firme uspevaju u trenutku kada druge posrću ili stagniraju razdvaja investitore koji “igraju na sreću” od onih koji su dobro obavešteni i žele pažljivo da ulože svoja sredstva. Iz tog razloga, na najvećim tržištima kapitala godinama unazad postoje prestižne […]

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU – OBJAŠNJENJE

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu: Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se do 16. Maja 2022. godine. Podsećamo da je obrazac PPDG 2R izmenjen u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu […]

IZVEŠTAJ O POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad. Navedena lica dužna su da Agenciji za zaštitu životne sredine dostave navedeni izveštaj najkasnije do 31. Marta tekuće za prethodnu godinu. Obveznici plaćanja naknade izveštaj […]

NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Podsećamo da je odredbama člana 22. Zakona o računovodstvu predviđena obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje da u tom izveštaju u vezi sa neusaglašenim potraživanjima i obavezama obelodane: broj i ukupan iznos neusaglašenih potraživanja i njihov odnos prema broju i ukupnom iznosu potraživanja; i broj i ukupan iznos […]

FISKALIZACIJA – NEDOUMICE AKO SE VRŠI PROMET I FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA

Da li je obveznik fiskalizacije u obavezi da evidentira preko fiskalnog uređaja i promet sa pravnim licima zavisi isključivo od sledećeg: da li u poslovnom prostoru koji je prijavio vrši promet primarno fizičkim licima ili ne. Šta znači reč „primarno“ nije precizirano odredbama novih propisa o fiskalizaciji, ali smo na osnovu logike i pojedinih izjava […]

NOVA FISKALIZACIJA – ANDROID APLIKACIJA

Poreska uprava je objavila svoju besplatnu android ESIR aplikaciju za novu fiskalizaciju i odgovarajuće uputstvo. Aplikacija ima naziv „ESIR Poreska uprava RS“ i može se preuzeti sa sledeće adrese na Google Play radnji: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.taxcore.pos.purs ESIR Poreska uprava RS android aplikacija može da se koristi sa L-PFR (lokalni procesor fiskalnih računa) ili sa V-PFR (virtuelni procesor […]

PORESKI PUNOMOĆNICI – IZDAVANJE FAKTURA U IME STRANIH LICA

Članom 10a stav 6. Zakona o PDV predviđeno je: „Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje […]

SVE TRENUTNE SUBVENCIJE I OLAKŠICE DRŽAVE NA JEDNOM MESTU (2022.)

Poštovani čitaoci i klijenti, budite slobodni da nam se obratite za detaljnije objašnjenje nekih subvencija ili olakšica sa liste ali pre toga samo pročitajte u uslovima da li ih ispunjavate u smislu vremenskog perioda poslovanja (koliko godina vaša firma postoji) i slično tome. Kada vidite da ispunjavate uslove za neku od subvencija/olakšica pišite nam na […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.