USVOJEN PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – ŠTA OČEKUJE FRILENSERE?

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), kojim se planira uvođenje novog načina oporezivanja za fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorenih naknada, na koji se porez plaća samooporezivanjem.

Radi se o predlogu kojim bi trebalo da se reši problem sa oporezivanjem tzv. „frilensera“.

Predlog je upućen u skupštinsku proceduru i trebalo bi da se nađe na dnevnom redu na nekoj od sledećih sednica.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a da se primenjuje od 1. Oktobra 2021 godine, osim člana 5. koji bi se primenjivao od dana stupanja na snagu (radi se o članu koji reguliše pitanje oporezivanja prihoda ostvarenih u periodu od 1. Januara 2015 godine zaključno sa 30. Septembrom 2021 godine).


Usvojen je i predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji reguliše samo pitanje prihoda iz gore navedenog perioda, u smislu da će se i na doprinose primenjivati isti princip kao i za porez u skladu sa izmenama i dopunama ZPDG.

Suština predloga za period pre stupanja na snagu novih izmena (1.1.2015 – 30.9.2021) je sledeća:

 • da se porez i doprinosi utvrde rešenjem poreskog organa, ukoliko nije nastupila zastarelost ili je pravnosnažno okončan postupak utvrđivanja obaveze ili je obaveza plaćena pre stupanja na snagu novih izmena u skladu sa propisima koji su važili na dan nastanka obaveze;
 • da se na navedene prihode priznaju normirani troškovi u visini od 43%;
 • da se ne plaća porez na prihode u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje;
 • da se plaćanje obaveza utvrđenih rešenjem vrši u 120 jednakih mesečnih iznosa, počev od narednog meseca u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje (dospeće 15. u mesecu).

  Suština novog načina oporezivanja navedenih prihoda od 1. Oktobra 2021 godine bi bila sledeća:
 • prijava bi se podnosila kvartalno, u roku od 30 dana od isteka kvartala;
  na prihode ostvarene u toku jednog kvaratala bi se priznali normirani troškovi u visini trostrukog iznosa neoporezivog iznosa zarade iz člana 15a stav 2. ZPDG, što u ovom trenutku iznosi 54.900 dinara (3*18.300);
 • novi način oporezivanja se ne bi odnosio na prihode koje ostvaruju samostalni umetnici.

  Na osnovu predloženog novog načina oporezivanja zaključujemo da bi lica sa niskim prihodima plaćala manji iznos obaveza nego do sada, dok bi lica sa visokim prihodima plaćala veći iznos obaveza nego do sada. Takođe, predlog stavlja u povoljniji položaj lica koja imaju prihode za koja se trenutno priznaju normirani troškovi u visini od 20% (u odnosu na lica kojima se priznaju normirani troškovi u visini od 34%, 43% ili 50%), jer bi ubuduće normirani troškovi za sve bili isti u apsolutnom iznosu.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.