MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA I INSPEKCIJSKI ORGAN

Inspekcijski organ ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa dokumente koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, niti da na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi ga smatrao pravno valjanim. U slučaju elektronske fakture, inspektor utvrđuje samo postojanje „identifikacione oznake“ koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje te fakture.

Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju definiše se šta je elektronski dokument, njegova punovažnost i dokazna snaga kao i elektronsko poslovanje.

U skladu sa članom 7. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku, dok je članom 9. istog zakona propisano da ukoliko elektronski dokument sadrži elektronski potpis ili pečat fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta, svaka druga forma potpisa ili pečata istog fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta je izlišna. Na osnovu toga, inspektor ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa dokumente koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, niti da na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi ga smatrao pravno valjanim.

Čl. 70. i 71. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju propisane su novčane kazne za prekršaj odgovornog lica i pravnog lica u državnom organu, kao i organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ako u postupku koji sprovodi u vršenju javnih ovlašćenja ne prizna punovažnost, odnosno ospori dokaznu snagu elektronskom dokumentu sačinjenom u skladu sa ovim zakonom.

Zakonom o računovodstvu uređuje se pitanje računovodstvenih isprava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga. Propisano je da računovodstvene isprave (uključujući fakture) mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom, čime je olakšano izdavanje i knjiženje faktura u Republici Srbiji, a posebno je uređen i način njihovog čuvanja u elektronskom obliku. Naime, članom 8. stav 1. ovog zakona propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava, dok je stavom 2. propisano da računovodstvena isprava (uključujući fakturu) predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Takođe, saglasno članu 9. istog zakona verodostojnom računovodstvenom ispravom smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu i čiju verodostojnost odgovorno lice potvrđuje potpisom, odnosno drugom identifikacionom oznakom, a da računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

U skladu sa članom 12. Pravilnika o evidenciji prometa, propisano je da se evidentiranje u Knjizi evidencija vrši na osnovu verodostojnih isprava (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr).

Kako je računovodstvena isprava pisani dokument koji može biti na papiru ili u elektronskom obliku, u skladu sa Zakonom o e-dokumentu, e-identifikaciji i uslugama od poverenja u e-poslovanju, potrebno je pojasniti da inspektor ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa elektronske računovodstvene isprave koje su predmet inspekcijskog nadzora, niti da na računovodstvene isprave u papiru stavlja otisak pečata radi njihove pravne valjanosti.

Izvor: Uputstvo za postupanje inspekcija u vezi sa upotrebom pečata i elektronskih dokumenata u poslovanju nadziranih subjekata (Vlada Srbije, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, br. 06-00-00377/1/2018-08 od 14.12.2018. godine)

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.