MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBAVEŠTENJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U VEZI PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA

Poreska uprava obaveštava sve obveznike u vezi plaćanja poreskih obaveza – poreza i doprinosa (u daljem tekstu: porez).

1. Kada da platite poreze

– Porez se plaća o dospelosti poreza, u rokovima koji su propisani zakonom, na propisane uplatne račune poreza;
– Ukoliko se porez plaća po rešenju Poreske uprave, porez se plaća u roku utvrđenom rešenjem;
– Ukoliko se porez plaća u vidu akontacija po rešenju Poreske uprave, rok za plaćanje akontacija poreza jeste 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

 

2. Kako da platite porez

  • Preduzetnici i pravna lica

Preduzetnici i pravna lica porez plaćaju prenosom novčanih sredstava sa svog poslovog računa na propisane uplatne račune javnih prihoda.

  • Fizička lica

Fizička lica porez plaćaju uplatom novčanih sredstava na propisane uplatne račune javnih prihoda.

 

3.Posledice neplaćanja ili neblagovremenog neplaćanja poreza

  • Kamata

Na iznos manje plaćenog poreza (na iznos glavne poreske obaveze), počev od narednog dana od dana dospelosti poreza, obračunava se kamata (po sledećoj stopi: godišnja referentna stopa Narodne banke Srbije, uvećana za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto).

  • Opomena

Poreska uprava poreskom obvezniku, koji o dospelosti nije platio porez u celosti ili delimično, šalje opomenu o vrsti i iznosu poreza, sa:

– Nalogom da dospeli porez plati u roku od 5 dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom do dana uplate poreza;
– Upozorenjem da će Poreska uprava, ukoliko porez ne bude plaćen u roku iz opomene, otpočeti postupak prinudne naplate poreza;
– Poukom da u roku od 5 dana može sa Poreskom upravom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza.

  • Posledice početka postupka prinudne naplate

– Naplata iz celokupne imovine poreskog obveznika, osim iz dela određenog u članu 82. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarcijipo, odnosno iz dela koji nije izuzet od izvršenja prema zakonu kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;
– Uvećanje glavnog duga za 5% na dan početka prinudne naplate na koji se obračunava kamata;
– Plaćanje troškova prinudne naplate.
– Podaci o dugovanom porezu ili o blokadi poslovnog računa zbog neplaćenog poreza svakako imaju uticaja na bonitet i kreditnu sposobnost poreskog obveznika u poslovnom svetu (dobijanje kredita, ugovaranje poslova, učešća na tenderima)

 

4. Kako da odložite plaćanje dugovanog poreza

  • Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Poreske uprave, prema sedištu (pravna lica i preduzetnici), odnosno prebivalištu (fizička lica) poreskog obveznika.

  • Šta se odlaže, na koliko rata i šta se otpisuje

Odlaže se plaćanje:

– Glavnog duga i 50% kamate, sem za obaveze utvrđene u postupku kontrole u kojem slučaju se odlaže 100% kamate;

– Na rate, najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci („grejs period“).

Otpisuje se 50% kamate po isplati odloženog duga u potpunosti (sukcesivno, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja odloženog dugovanog poreza u potpunosti – ukoliko se u potpunosti ispoštuje utvrđena dinamika plaćanja, odnposno u potpunosti plati odloženi glavni dug, odložena kamata, pripadajuća kamata na ostatak odloženog glavnog duga i tekuće obaveze).

 

Fizička lica koja duguju do 200.000 dinara i pravna lica i preduzetnici koji duguju do 1.500.000 dinara

Nije potrebno ispunjenje uslova niti davanje sredstava obezbeđenja, u smislu čl. 73. i 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Fizička lica koja duguju preko 200.000 dinara i pravna lica i preduzetnici koji duguju preko 1.500.000 dinara

– Moraju da ispune određene uslove (da dugovani porez iznosi najmanje – za fizičko lice 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje; za preduzetnika i malo pravno lice 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda; za srednje i veliko pravno lice 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju);

– Moraju da daju sredstva obezbeđenja naplate (hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika; zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika; neopoziva bankarska garancija; jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine; trasirana menica akceptirana od strane dva žiranta sa ustanovljavanjem administrativnih zabrana na zaradama žiranata; i menica avalirana od strane poslovne banke – u slučaju hipoteke na nepokretnosti poreskog obveznika, zaloge na pokretnim stvarima poreskog obveznika i jemstva drugog lica koje je vlasnik imovine – sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza).

Izvor: Poreska uprava

 

 

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.