MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POPUNJENA PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada.

Poreska uprava će 3. aprila 2023. godine, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status “u pripremi“) na portal ePorezi.

Sva fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od 3.719.376,00 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2023. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

U radnoj verziji prijave uključeni su svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže a obveznik može izvršiti dopunu kroz unos podataka koji prijavom nisu obuhvaćeni.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom tom mestu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu Poreska uprava Republike Srbije će to učiniti umesto njega.

U onim slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu (npr. ako je za ostvareni prihod podneta pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP PD) u kojoj je kao identifikator fizičkog lica, obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana, unet broj pasoša, ili ako do dana postavljanja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na portal Poreske uprave nije podneta odgovarajuća poreska prijava o ostvarenim prihodima fizičkog lica, te poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima u datom momentu i dr.) i postavila je na portal Poreske uprave, poreski obveznici, koji su u kalendarskoj 2022. godini ostvarili dohodak viši od 3.719.376,00 dinara, u obavezi su da sami popune i podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja 2023. godine.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu poreski obveznik je dužan da uplati najkasnije do 15. maja 2023. godine.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.