MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PRIVREDNI SUBJEKTI I OBAVEZNA REGISTRACIJA NA PORTALU E-UPRAVE

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) objavljenim u „Službenom glasniku RS“, broj 109 od 19.11.2021. godine predviđena je obaveza privrednih društava i preduzetnika da se registruju na portalu eUprave.

Navedena obaveza je utvrđena novim članom 21. Zakona:

„Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, kao i da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Dostavljanje elektronskog dokumenta društvu ili preduzetniku vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava kada se dostava vrši u Jedinstveni elektronski sandučić na portalu eUprava, osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.“

Registrovanjem privrednih društava i preduzetnika na portalu eUprave se uspostavlja komunikacija državnih organa sa tim subjektima preko Jedinstvenog elektronskog sandučića.

Iako odredbama Zakona nisu predviđene kaznene odredbe za privredne subjekte koji ne ispune obavezu registracije na portalu eUprave, smatramo da je preporučljivo ispuniti navedenu obavezu jer će državni organi na taj način realizovati sve veći broj upravnih postupaka. U skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj upravi, za takve postupke postoji obaveza dostavljanja dokumenata elektronskim putem, a nakon 15 dana od obaveštenja o neuspeloj elektronskoj dostavi se smatra da je državni organ obavio elektronsku dostavu.

U nastavku ukratko objašnjavamo postupak registracije privrednih društava i preduzetnika na portalu eUprave:

1. Ovlašćeno lice privrednog društva, odnosno preduzetnik se prijavljuje lično na portalu eUprave kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili preko mobilne aplikacije.

2. Klikom mišem na strelicu pored imena i prezimena na desnoj strani ekrana otvara se meni, izabrati opciju „Ovlašćeno lice“.

3. U polje „Matični broj pravnog lica“ upisati matični broj privrednog društva, odnosno preduzetnika i kliknuti na polje „Pošaljite“.

4. Ukoliko fizičko lice koje se prijavilo na portalu eUprave jeste ovlašćeno lice privrednog društva čiji matični broj je upisan u prethodnoj tački, odnosno preduzetnik sa tim matičnim brojem, na ekranu će se pojaviti informacija da je uspešno kreiran nalog pravnog lica.

5. Prilikom svakog sledećeg prijavljivanja tog fizičkog lica na portalu eUprave, na ekranu će se prvo pojaviti deo pod nazivom „Izbor uloge“ i fizičko lice bira da li se prijavljuje na nalog fizičkog lica ili na nalog pravnog lica.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.