MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR – IZMENE I DOPUNE

Izmene i dopune Zakona stupaju na snagu 16.11.2021 godine, osim izmena i dopuna iz tačaka 1) i 5) ovog teksta (primenjuju se od 17.5.2023. godine) i izmena i dopuna iz tačke 4) ovog teksta (primenjuju se od 17.11.2022. godine).

Najvažnije izmene i dopune Zakona se odnose na sledeće:

1) Prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se samo u elektronskoj formi (član 9. stav 2. Zakona). Ova odredba se primenjuje od 17.5.2023. godine.

2) Ako postoji samo jedno lice ovlašćeno za zastupanje, za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje lice ovlašćeno za podnošenje prijave može biti član društva (član 5a stav 2. tačka 3) Zakona).

3) Predviđeno je da APR pribavlja po službenoj dužnosti podatke i dokumente o kojima se vode službene evidencije, a koji se podnose uz prijavu, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam (član 6. stav 4. Zakona).

U slučajevima kada se pribavljaju podaci i dokumenta po službenoj dužnosti, rok od pet radnih dana za donošenje rešenja po prijavi počinje da teče danom pribavljanja podataka i dokumenata, odnosno narednog dana od dana pribavljanja ako se pribavljanje ne vrši neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa (član 15. stav 3. Zakona).

4) Ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak koji je digitalizovan i overen u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu (član 11a stav 1. Zakona).

U vezi sa prethodnim, u slučajevima kada advokat (koji je upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije) potpisuje prijavu, može i da digitalizuje akt, odnosno dokument koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi i na taj način potvrdi istovetnost originalu. U tom slučaju je advokat dužan da čuva i original i digitalizovani akt, odnosno dokument (član 11a st. 2. i 3. Zakona). Inače, mogućnost da se posebnim zakonom odredi lice ovlašćeno za digitalizaciju predviđena je članom 11. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o elektronskom dokumentu.

Sve prethodno navedeno u vezi sa digitalizacijom akta, odnosno dokumenta primenjuje se od 17.11.2022. godine.

5) Za korisnike usluge elektronske uprave, dostava pismenog otpravka odluke registratora u cilju informisanja vrši se isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić (član 24. stav 3. Zakona). Kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, za tako izvršenu dostavu (u Jedinstveni elektronski sandučić) urednost dostavljanja se ocenjuje u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu (član 24. stav 4. Zakona). Podsećamo da je Zakonom o elektronskom dokumentu (član 55. stav 4) predviđeno da se datum i vreme preuzimanja dostavljene elektronske poruke od strane primaoca smatraju datumom i vremenom uručenja. Navedene odredbe u vezi sa korišćenjem Jedinstvenog elektronskog sandučića primenjuju se od 17.5.2023. godine.

6) Predviđeno je da registrator, u slučaju kada utvrdi da je zahtev za izdavanje izvoda ili potvrde iz evidencije neosnovan, donosi rešenje kojim odbija zahtev (član 36. stav 4. Zakona). Do sada nije bio preciziran postupak u takvim slučajevima.

7) Precizirano je da obaveza plaćanja naknade za usluge koje pruža APR nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge (član 42. stav 2. Zakona).

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.