MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

EVIDENTIRANJE FAKTURE KADA SE NAPLATA VRŠI U IME I ZA RAČUN PRUŽAOCA USLUGA (INFOSTAN, INFORMATIKA ITD)

Nedavno je JKP Infostan tehnologije svojim klijentima poslalo obaveštenje o novom načinu izdavanja računa, a u vezi sa iskazivanjem PDV.

Suština je u sledećem: JKP Infostan više neće iskazivati PDV u svojim računima, a pružaoci usluga će izdavati zasebne e-račune u kojima će biti iskazan PDV, ali će iznos za uplatu bili nula.

S obzirom da se u obaveštenju navodi da je ova novina „u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija RS“, za očekivati je da će ovakav način primeniti i druge firme koje vrše naplatu u ime i za račun drugih lica, kao i pružaoci usluga za koje vrše naplatu.

 1. Obaveštenje JKP Infostan tehnologije

  U nastavku prenosimo u celosti tekst obaveštenja JKP Infostan tehnologije:

„JKP Infostan tehnologije je u skladu sa članom 24. Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS” broj 44/2021 i 129/2021) redizajniralo račun objedinjene naplate.

JKP Infostan tehnologije će izdati e-račun na osnovu člana 17. stav 4. tačka 2. Zakona o PDV-u („Sl. glasnik RS” broj 84/2004, … i 153/2020) u bruto iznosu koji naplaćuje u ime i za račun pružaoca usluga.

U skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija RS, pravna lica da bi ostvarila pravo na odbitak prethodnog poreza preko SEF-a dobijaće pojedinačne e-račune od strane pružaoca usluge sa iskazanim stavkama i obračunatim porezom. Na tim računima ukupan iznos za uplatu biće iskazan 0,00 RSD uz napomenu da se naplata vrši preko sistema objedinjene naplate.

Ukoliko niste dobili e-račun od strane pružaoca usluga preko SEF-a potrebno je da nas kontaktirate putem elektronske pošte na: obrasci@infostan.rs, kako bi ažurirali podatke i dostavili račun.“

 1. Šta ovo znači za klijenta?

  Ovo znači da će klijent u skladu sa ovim novim načinom izdavanja faktura dobiti umesto jedne više faktura:
 • jednu od JKP Infostan tehnologije u kojoj neće biti iskazan PDV ali će biti iskazan iznos za plaćanje;
 • ostale od pojedinačnih pružalaca usluga, u kojima će biti iskazan PDV (ako se radi o PDV obvezniku i prometu oporezivim PDV) ali neće biti iskazan iznos za plaćanje.

  Ovo za sobom povlači mnoge nedoumice, između ostalih kako da se računi izdati u skladu sa novim načinom evidentiraju u obrascu POPDV, ali i na osnovu kojeg računa knjižiti troškove u finansijskom računovodstvu i kako uopšte knjižiti taj veći broj faktura?
 1. Evidentiranje u obrascu POPDV

  Primljeni pojedinačni računi pružalaca usluga evidentiraju se u odgovarajućim poljima obrasca POPDV u zavisnosti da li se radi o obveznicima PDV i u zavisnosti od toga da li se radi o oporezivom prometu ili da li postoji eventualno poresko oslobođenje.

U tom smislu će se ti računi najčešće evidentirati u polje 8a.2 (ako se radi o obvezniku PDV za oporezivi promet), odnosno eventualno u polje 8d.2 (ako nije obveznik PDV) ili u polje 8v.2 (ako postoji poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. ili 25. Zakona o PDV).
Samo na osnovu navedenih računa će postojati pravo na odbitak prethodnog poreza, naravno pod uslovom da su ispunjeni opšti uslovi iz člana 28. Zakona o PDV.

Podsećamo da u sistemu elektronskih faktura (SEF) pravo na odbitak prethodnog poreza postoji u poreskom periodu kada je račun evidentiran u SEF, bez obzira na to kada je datum prometa dobara ili usluga (nije moguće evidentirati račun u SEF sa ranijim datumom).

Računi firmi koje vrše naplatu u ime i za račun pružalaca usluga, kao što je račun JKP Infostan tehnologije, evidentiraju se u ista polja obrasca POPDV kao i pojedinačni računi pružalaca usluga: u polje 8a.2 (samo kolona osnovica, kolona PDV ostaje prazna), eventualno u polje 8d.2 ili 8v.2.
Iako bi se na taj način u kolonu osnovica dva puta evidentirao iznos koji se odnosi na isti promet, ukazujemo na to da je takav način evidentiranja računa lica koja vrše naplatu u ime i za račun drugih predviđeno Uputstvom za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – obrascu POPDV. Naime, to proizlazi iz tačke 20) Opštih smernica u vezi sa iskazivanjem podataka u obrascu POPDV:

„20) Ako se nabavka dobara i usluga vrši od jednog lica, a naknadu za ta dobra i usluge, u ime i za račun lica koje je izvršilo promet, naplaćuje od obveznika PDV drugo lice, u Obrascu POPDV iskazuju se podaci o toj nabavci u odgovarajućim poljima, u zavisnosti od toga da li su dobra i usluge nabavljeni od obveznika PDV ili lica koje nije obveznik PDV, domaćeg ili stranog lica.“

 1. Knjiženje u finansijskom računovodstvu

  S obzirom da je veća verovatnoća da će klijent dobiti fakturu od firme koja vrši naplatu u ime i za račun drugog lica u odnosu na fakturu pružaoca usluge, smatramo da je logičnije da se knjiženje troškova vrši na osnovu fakture firme koja vrši naplatu (npr. JKP Infostan tehnologije) – duguje konto klase 5 i potražuje konto dobavljača.

Ono što može predstavljati problem je kako knjižiti deo naknade firme koja vrši naplatu koji se odnosi na PDV koji nije iskazan na računu? Kako će se knjižiti taj iznos zavisi pre svega od toga da li će klijent dobiti fakturu pružaoca usluge ili neće.
Ako zna da će dobiti fakturu pružaoca usluge, onda bi deo naknade firme koja vrši naplatu a koji se odnosi na PDV koji nije iskazan na njenom računu trebalo knjižiti na neki analitički račun grupe 27 kao PDV koji ne može da se koristi kao prethodni (duguje). Knjiženje fakture pružaoca usluge bi se vršilo samo u delu iskazanog PDV i to na način da duguje račun grupe 27 za prethodni porez a potražuje prethodno navedeni račun grupe 27 (PDV koji ne može da se koristi kao prethodni).
Međutim, ako zna da neće dobiti fakturu pružaoca usluge, onda i taj deo naknade koji se odnosi na PDV koji nije iskazan na tom računu treba knjižiti kao trošak (duguje konto klase 5).

Dopuna 17.7.2022.

Navedeni način knjiženja ovih računa je preporučljiv dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje u smislu da klijenti redovno dobijaju račune od svih pružalaca usluga. Nakon stabilizovanja situacije sa redovnim izdavanjem računa, preporučljivo je preći na način knjiženja koji je objašnjen u tekstu ovde.

 1. Kako je sad ispravno jedno, a do juče je bilo ispravno drugo?

  Suština postavljenog pitanja u ovom podnaslovu sastoji se u sledećem: s obzirom da se propisi o PDV u tom delu nisu menjali ko zna od kada, a da propisi o elektronskom fakturisanju sami po sebi ne menjaju suštinu oporezivanja PDV-om, kako je moguće da je do juče bio ispravan jedan način fakturisanja, a da je danas ispravan potpuno drugačiji način?

Sumnjamo da će neko od nadležnih dati odgovor na ovo pitanje. Prosto jer logičkog objašnjenja za takvo postupanje nema.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.