MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

IZMENA NAČINA POPUNjAVANjA PRIJAVE PPP-PD SA OLAKŠICAMA

Prilikom podnošenja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), za lica za koja se koristi olakšica propisana odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i odredbama člana 21e Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, polja 3.9 do 3.16 Obrasca PPP-PD, od 01.10.2021. godine, se popunjavaju na sledeći način:

  • polje 3.9 Bruto prihod – unosi se iznos do visine iznosa koji je propisan odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (OL 23), odnosno do visine iznosa koji je propisan odredbama člana 21e Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (OL 25);
  • polje 3.10 Osnovica za porez – unosi se iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod i neoporezivog iznosa iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana;
  • polje 3.11 Porez – unosi se 0;
  • polje 3.12 Osnovica za doprinose – unosi se iznos najniže mesečne osnovice doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • polje 3.13 PIO – unosi se 0;
  • polje 3.14 Zdravstvo – unosi se 0;
  • polje 3.15 Nezaposlenost – unosi se 0;
  • polje 3.16 Beneficirani PIO – unosi se 0.

Pravila popunjavanja ostalih polja Obrasca PPP-PD su nepromenjena.

Izvor: Poreska uprava

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.