ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – IZMENE I DOPUNE

U „Službenom glasniku RS“, broj 96 od 8.10.2021 godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA).

Izmene i dopune stupaju na snagu 16.10.2021. godine, a odnose se na:

 • podnošenje prijave PP OD-O po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave;
 • pravo na namirenje dospelih obaveza za doprinose putem preknjižavanja;
 • terminološko usklađivanje sa Zakonom o fiskalizaciji;
 • odredbe o postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza;
 • izmene roka za dopunski zapisnik;
 • preciziranje odredaba o pozivu za poresku kontrolu;
 • jedinstvene informacione sisteme lokalnih poreskih administracija;
 • ukidanje postavljanja zastupnika od strane Poreske uprave u određenom slučaju.
 1. Podnošenje PP OD-O po službenoj dužnosti

  Ubuduće će poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O, podnositi Poreska uprava po službenoj dužnosti u slučaju da privredno društvo nije podnelo prijavu u zakonom predviđenom roku (član 41b ZPPPA).
 1. Namirenje obaveza za doprinose putem preknjižavanja

  Dopunom člana 114e ZPPPA predviđeno je da ne zastareva pravo poreskog obveznika na namirenje dospelih obaveza za doprinose za obavezno socijalno osiguranje putem preknjižavanja.
 1. Usklađivanje sa Zakonom o fiskalizaciji

  S obzirom da Zakon o fiskalizaciji stupa na snagu 1. novembra 2021. godine, izmenama i dopunama ZPPPA je izvršeno usklađivanje sa navedenim zakonom u smislu da je u celom tekstu ZPPPA dodat pojam „elektronski fiskalni uređaj“.
 1. Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

  U slučajevima kada Poreska uprava poništi sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odnosno ukine rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po pravilu poreski obveznik nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza (poreski dug se naplaćuje u postupku prinudne naplate, odnosno iz sredstava obezbeđenja).

Izmenama i dopunama ZPPPA sada je predviđen sledeći izuzetak od navedenog pravila: poreski obveznik koji izmiri obaveze po osnovu iznosa glavne poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja, kao i po osnovu iznosa glavne poreske obaveze po drugim osnovama dospelih do dana plaćanja, ima mogućnost da u roku od pet dana od dana plaćanja podnese zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze (član 74. stav 11. ZPPPA). Napomena: Treba imati u vidu da kod prethodno navedenog odlaganja plaćanja preostale kamate ne postoji pravo na otpis 50% kamate iz člana 76. stav 3. ZPPPA.

 1. Ostalo

  -Rok za dopunski zapisnik
  Rok za sastavljanje dopunskog zapisnika od strane poreskog inspektora produžen je i sada iznosi 30 dana (stari rok je bio 5 dana) od dana prijema primedaba na zapisnik (član 128. stav 8. ZPPPA).

  -Poziv za poresku kontrolu
  Precizirano je da i poziv za poresku kontrolu predstavlja poreski akt (član 34. ZPPPA), kao i da je poreski inspektor ovlašćen da vrši poresku kontrolu i na osnovu poziva za poresku kontrolu (član 123. stav 3. ZPPPA).

  -JIS lokalnih poreskih administracija
  Predviđeno je da poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija (JIS LPA) preuzima Ministarstvo finansija – Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2024. godine.

  -Postavljanje zastupnika od strane PU
  Brisana je odredba kojom je bilo predviđeno da Poreska uprava, po službenoj dužnosti (iz reda poreskih savetnika ili advokata), postavlja zastupnika osumnjičenom prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna. Razlog za brisanje ove odredbe leži u činjenici da je Zakonikom o krivičnom postupku predviđeno da u takvim slučajevima samo javni tužilac ili predsednik suda mogu da postave branioca po službenoj dužnosti.
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.