PREKNJIŽAVANJE PORESKIH OBAVEZA

Zahtev za preknjižavanje

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ br. 80/02 … 144/20) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.

Zahtev za preknjižavanje poreski obveznici mogu podneti u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, nadležnoj filijali prema svom sedištu, odnosno prebivalištu fizičkog lica.

Za podnošenje zahteva u elektronskom obliku neophodno je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. U tu svrhu mogu se koristiti i internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Sve informacije o nabavci i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela:

Privredna komora Srbije – www.pks.rs/ca/

Ministarstvo unutrašnjih poslova – http://ca.mup.gov.rs

PTT – www.ca.posta.rs

Halcom – http://www.halcom.rs

E-Smart Systems – http://qca.e-smartsys.com/

Ukoliko se zahtev podnosi u papirnom obliku, u zahtevu se obavezno navodi: naziv/ime obveznika, PIB/JMBG, sedište/adresa, račun na teret kog se vrši preknjižavanje i račun u korist kog se vrši prenos sredstava, odnosno BOP ukoliko je isti dodeljen poreskoj prijavi.

Zahtev mora da bude potpisan od strane: poreskog obveznika lično, zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.

Ukoliko zahtev podnosi ovlašćeni predstavnik pravnog lica, koji je određen opštim aktom pravnog lica, predstavnik o tome mora priložiti dokaz.

U situaciji kada stranka ima punomoćnika, punomoćje se daje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik. Ako se posumnja u istinitost punomoćja, nalaže se stranci da podnese overeno punomoćje.

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS“ br. 43/03 … 144/20) ne plaća se taksa na zahtev za preknjižavanje.

Šta se smatra danom plaćanja poreza putem preknjižavanja

Kada se porez plaća putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćen porez po drugom osnovu, ili dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo. Dan plaćanja poreza određuje se na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu.

Dan na koji je porez na dodatu vrednost plaćen u većem iznosu od dugovanog je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa članom 52. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS“ br. 84/04 … 153/20) kojim je propisano da taj zahtev, PDV poreski obveznik može da podnese najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Zastarelost prava na preknjižavanje

Kod postupanja po zahtevu za preknjižavanje vodi se računa o roku zastarelosti.

Shodno članu 114a ZPPPA, namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza.

Postupanje po zahtevu

Po prijemu zahteva za preknjižavanje ceni se osnovanost podnetog zahteva, odnosno proverava u poreskom računovodstvu da li preplata javnog prihoda postoji, da li su izvršena sva potrebna knjiženja u poreskom računovodstvu i da li postoji potreba za dodatnim proverama u postupku kontrole.

Ukoliko se na osnovu činjeničnog stanja utvrdi da je zahtev za preknjižavanje osnovan, donosi se rešenje kojim se preknjižavanje odobrava i isto se dostavlja poreskom obvezniku, slanjem preporučene pošiljke, odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, ukoliko je zahtev za preknjižavanje podnet putem portala Poreske uprave i Upravi za trezor.

Rešenje o preknjižavanju, kojim je odobreno preknjižavanje po podnetom zahtevu, obavezno treba da sadrži podatak o danu plaćanja obaveza koje se namiruju putem preknjižavanja, kao i podatak da će Poreska uprava nakon izvršenog rešenja o preknjižavanju, posebnim rešenjem stornirati neosnovano obračunatu kamatu koja je obračunata za period od utvrđenog dana plaćanja obaveza koje se namiruju putem preknjižavanja, do dana izvršenog preknjižavanja.

Ukoliko se u postupku po zahtevu utvrdi da je zahtev za preknjižavanje neosnovan, ili je nastupila zastarelost, tada se donosi rešenje kojim se zahtev za preknjižavanje odbija.

Izvor: Poreska uprava

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.