MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

Ako pravno lice ili preduzetnik posluje sa povezanim licima u zemlji ili inostranstvu, obavezan je da izveštaj preda Poreskoj upravi do 30.06. svake godine za prethodnu poslovnu godinu.

Bitno je napomenuti da se puna studija o transfernim cenama podnosi u slučaju prometa među povezanim licima iznad 8 miliona dinara, a skraćena studija se podnosi u slučaju nižeg prometa od 8 miliona dinara.

Povezana lica su:

  • Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – kada jedno lice poseduje najmanje 25% ili više kapitala (udela ili akcija) u drugom licu, smatra se da postoji mogućnost kontrole, pri čemu su ta dva lica povezana.
  • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – strana kompanija ima vlasništvo nad više od 25% udela u nekoliko domaćih pravnih lica, pri čemu ta domaća pravna lica međusobno ne učestvuju u strukturi vlasništva jedna nad drugim, ali ih zakon smatra međusobno povezanim.
  • Rodbina vlasnika pravnih lica koji su povezani po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja – To znači da se povezanim licima smatraju i srodnici lica koja su povezana po osnovu mogućnosti kontrole (posedovanje najmanje 25% kapitala) ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.
  • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – Licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.


Transferne cene se pre svega odnose na cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica.

Osim toga, transferne cene obuhvataju i transakcije između povezanih lica u vidu međusobnih pozajmica i kredita.

S obzirom na to da se radi o prometu i transakcijama između lica koja su povezana, postoji mogućnost da oni manipulišu tim cenama, a u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Zbog mogućnosti kontrolisanja cena i transakcija, transferne cene se često nazivaju i kontrolisanim transakcijama ili cenama van dohvata ruke.

Sankcije za nepoštovanje zakonske obaveze u ovom slučaju je novčana kazna od 500.000 do 2.000.000. dinara.

Transakcije koje se analiziraju prilikom izrade elaborate mogu se podeliti u četri grupe i to su:

  • Promet proizvoda i usluga
  • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke…)
  • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
  • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj
MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.