MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2021 GODINU

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu. Način vršenja poreske kontrole je propisan članom 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poreska kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana, koji donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika. Pri utvrđivanju plana obavezno se ima u vidu i procena uticaja poreske kontrole na efikasnost naplate poreza u određenim delatnostima.

Planirane kontrole za 2021 godinu usmerene su na poreske obveznike sa najvećim stepenom rizika, a pri sačinjavanju operativnih, mesečnih planova, odabir obveznika se vrši na osnovu analize rizika po klasterima/sektorima i delatnostima.

Identifikovanje stepena rizika i odabir poreskih obveznika se vrši na osnovu baze podataka (podaci iz registra poreskih obveznika, podaci o poreskim prijavama, finansijski izveštaji, podaci o isplati gotovine, podaci o prethodnim kontrolama, podaci Uprave carina…) na koju se primenjuju metode i tehnike vrednovanja rizika i kriterijumi za odabir poreskih obveznika za kontrolu.

Period kontrole obračuna poreza na dobit pravnih lica odnosno poreza na prihode od samostalnih delatnosti je 2019 godina. Period kontrole pravilnosti obračunavanja poreza na dodatu vrednost, akcize, poreza po odbitku je 2019 i 2020 godina. U zavisnosti od otkrivenih neprijavljenih prihoda poreska kontrola se može proširiti i na prethodne godine najduže do perioda zastarelosti prava na utvrđivanje poreske obaveze.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.