PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ IZMENE PROPISA

Od 1. Juna 2022 godine u Registar privrednih subjekata kao predmet registracije biće upisivan i podatak o polu vlasnika, direktora i članova privrednih društava i preduzetnika što će omogućiti precizan uvid u broj kompanija čije su vlasnice žene, bolju statistiku i efikasnije formulisanje državnih programa podrške namenjenih privrednicama. Ova izmena Zakona o privrednim društvima rezultat je uspešne inicijative Privredne komore Srbije prema Ministarstvu privrede.

Prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji trenutno posluje 32.733 privrednih društava čiji su osnivači žene i 96.949 preduzetnica.

Žensko preduzetništvo prepoznato je kao veliki ekonomski potencijal, pa je potrebno konstantno ohrabrivati dame da započnu sopstveno poslovanje, da se ugledaju na već uspešne privrednice i slede njihove primere, ali i da kvalitetno iskoriste finansijsku pomoć koja je opredeljena za preduzetnice.

Centar za programe podrške privredi i MMSPD PKS uputio je inicijativu Ministarstvu privrede da se u Registar privrednih subjekata upiše i podatak o polu vlasnika, direktora i članova privrednih društava i preduzetnika. Inicijativa je usvojena i Članom 1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima dopunjen je član 9a Zakona o privrednim društvima, kojim je uveden pol kao obavezan podatak o licu koji se u skladu sa ovim zakonom registruje. Zakon je objavljen u “Sl.glasniku RS”, br. 109/2021 od 19. Novembra 2021 godine. U cilju adekvatne tehničke pripreme u Agenciji za privredne registre, propisana je odložena primena ovog člana – od 1. Juna 2022 godine.

Usvajanje inicijative i njena primena od Juna 2022 godine olakšaće PKS praćenje poslovanja privrednica, praćenje statistike o broju osnovanih/ugašenih privrednih društava osnovanih od strane žena, zastupljenost sektora i delatnosti poslovanja. Analize koje PKS bude kreirala će doprineti, između ostalog, definisanju obima ovog sektora i u skladu sa time definisanje programa podrške privrednicama, podizanju kapaciteta privrednica, kao i promovisanju sektora ženskog preduzetništva.

Izvor: Privredna komora Srbije

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.