MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POMERENA PRIMENA NOVOG PROPISA O FISKALIZACIJI

Nacrtom zakona je predviđeno da obveznici mogu da počnu sa evidentiranjem u skladu sa novim propisima o fiskalizaciji bilo kada u periodu od 1. Novembra 2021 godine do 30. Aprila 2022 godine, a do tada su u obavezi da primenjuju sadašnji Zakon o fiskalnim kasama (ako su obveznici tog zakona).

Obveznik fiskalizacije koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija (u daljem tekstu: prostor), može da započne evidentiranje u skladu sa novim propisima o fiskalizaciji posebno u svakom pojedinačnom prostoru, s tim da kada započne u jednom prostoru dužan je da u njemu u celini evidentira promet u skladu sa novim propisima.

Ukoliko obveznik fiskalizacije otpočne evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. Novembra 2021 godine najmanje u jednom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, dužan je da u poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 135/20), evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12).

Obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima samo jedan poslovni prostor, odnosno samo jednu poslovnu prostoriju, dužan je da evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), do otpočinjanja evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 135/20).“

Neće se vršiti klasična defiskalizacija fiskalnih kasa koje su korišćene za evidentiranje u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. Umesto toga, sve „stare“ fiskalne kase u jednom prostoru će se smatrati defiskalizovanim danom početka evidentiranja prometa u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji.

To je predviđeno novim članom 19a:

Prema tome, Nacrtom zakona je predviđeno da novi Zakon o fiskalizaciji počne da se primenjuje od 1. Novembra 2021 godine, dok bi stari Zakon o fiskalnim kasama prestao da važi 1. Maja 2022 godine.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.