MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“ – SVE ŠTO TREBATE ZNATI

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“.

Program će biti realizovan kroz četiri faze:

Prva faza – poslodavci se u periodu od 17.08.2020 do 25.09.2020 godine prijavljuju na sajtu mojaprvaplata.gov.rs

Druga faza – nezaposlena lica se u periodu od 01.10.2020 do 15.10.2020 godine prijavljuju na sajtu mojaprvaplata.gov.rs

Treća faza – izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 16.10.2020 do 31.10.2020 godine. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu mojaprvaplata.gov.rs počev od 01.11.2020 do 07.11.2020 godine.

Četvrta faza – potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u periodu od 08.11.2020 do 07.12.2020 godine.

Ostale bitne napomene:

  • Za podnošenje prijave poslodavac je potrebno da ima otvoren nalog na eUpravi i da koristi kvalifikovani elektronski sertifikat.
  • Nacionalna služba za zapošljavanje snosi sve troškove uplate doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom, drugim rečima poslodavac nema nikakve troškove vezane za zaradu jer i neto naknadu isplaćuje država.
  • Neto naknada za lica koja su završila srednju školu iznosi 20.000 dinara, a za lica koja su završila fakultet 24.000 dinara.
  • Broj nezaposlenih lica koje poslodavac može angažovati zavisi od broja već zaposlenih lica kod određenog poslodavca. Dakle poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih može uključiti najviše 2 nezaposlena, dok poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih, ima pravo da uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.
  • Poslodavac predlaže mentora iz reda svojih zaposlenih, bez obzira na dužinu radnog staža i nivo i vrstu kvalifikacije, koji će biti zadužen za osposobljavanje lica u programu. Za mentora nije potrebno dostavljati dokumentaciju, već u prijavi pozicije se navodi ime i prezime mentora i JMBG, na osnovu kojih će Nacionalna služba za zapošljavanje izvršiti proveru radno-pravnog statusa.
  • Poslodavac nije u obavezi da nakon završetka programa zasnuje radni odnos sa kandidatom. Cilj programa je da nezaposleni bez radnog iskustva steknu kompetencije za rad i time obezbede svoje buduće zaposlenje kod poslodavca kod koga su se osposobljavali ili kod drugog poslodavca.
  • Izbor kandidata vrši isključivo poslodavac, a Nacionalna služba za zapošljavanje prethodno vrši samo proveru ispunjenosti opštih uslova nezaposlenih lica, koja su se prijavila za učešće u programu.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.