MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

IZVEŠTAJ O POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad. Navedena lica dužna su da Agenciji za zaštitu životne sredine dostave navedeni izveštaj najkasnije do 31. Marta tekuće za prethodnu godinu. Obveznici plaćanja naknade izveštaj […]

EKO PRIJAVA – POPUNJAVANJE U SLUČAJU IZMENE PODATAKA

U nastavku objašnjavamo šta je potrebno uraditi u vezi sa prijavom za EKO naknadu (taksu) kada/ako dođe do izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade ili ako se desi greška prilikom podnošenja prijave. Ako obveznik otpočinje obavljanje delatnosti u jedinici lokalne samouprave u kojoj do sada nije obavljana delatnost: Potrebno je podneti nove prijave za […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.