EKO PRIJAVA – POPUNJAVANJE U SLUČAJU IZMENE PODATAKA

U nastavku objašnjavamo šta je potrebno uraditi u vezi sa prijavom za EKO naknadu (taksu) kada/ako dođe do izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade ili ako se desi greška prilikom podnošenja prijave.

Ako obveznik otpočinje obavljanje delatnosti u jedinici lokalne samouprave u kojoj do sada nije obavljana delatnost:

Potrebno je podneti nove prijave za sve jedinice lokalne samouprave u kojima je do sada obavljana delatnost plus još jedna za novu jedinicu lokalne samouprave. U odnosu na prethodne prijave menja se datum za period od kada se predaje prijava (upisuje se datum od kada je započeto obavljanje delatnosti u novoj opštini) i broj u polju u koje se upisuje broj jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se obavlja delatnost (povećava se za jedan).

Prestanak obavljanja delatnosti u jedinici lokalne samouprave u kojoj je do sada obavljana delatnost:

Potrebno je podneti nove prijave za sve jedinice lokalne samouprave u kojima je do sada obavljana delatnost. Kod prijave za opštinu u kojoj je prestala delatnost se u odnosu na prethodnu prijavu menja samo datum za period do kada se predaje prijava. Kod prijava za ostale opštine se u odnosu na prethodne prijave menja datum za period od kada se predaje prijava (upisuje se datum od sledećeg dana u odnosu na datum kada je prestala delatnost u jednoj opštini) i broj u polju u koje se upisuje broj jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se obavlja delatnost (smanjuje se za jedan).

Prestanak obavljanja delatnosti (kod preduzetnika moguć i privremeni prekid delatnosti):

Potrebno je podneti nove prijave za sve jedinice lokalne samouprave u kojima je do sada obavljana delatnost. U odnosu na prethodne prijave menja se datum za period do kada se predaje prijava (upisuje se datum prestanka obavljanja delatnosti).

Ispravka finansijskih izveštaja koja je uticala na iznos poslovnih prihoda:

Potrebno je podneti nove prijave za sve jedinice lokalne samouprave u kojima je do sada obavljana delatnost. U odnosu na prethodne prijave menja se iznos u polju „Poslovni prihod u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade“. Za obveznike koji podnose prijave elektronski putem portala LPA, sve nove prijave za jedinice lokalne samouprave za koje su ranije već podnete prijave u istoj godini mogu se generisati komandom „Kopija prijave“ za prijavu za određenu opštinu. U novoj prijavi se samo izvrši izmena potrebnih podataka.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.