SIVA KNJIGA NALED-a

Siva knjiga sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji i predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi. Siva knjiga: Od početka objavljivanja 2008. godine, Siva knjiga je doživela 12 izdanja i predstavila 268 preporuka za […]

FRILENSERI I U 2022 GODINI PLAĆAJU MANJI POREZ

Trenutni uslovi oporezivanja frilensera biće produženi do kraja sledeće godine. Vlada Srbije prihvatila je predlog Udruženja radnika na internetu (URI) da se prema sadašnjoj računici porezi plaćaju i naredne godine. Kako je izjavila članica radne grupe za donošenje rešenja za frilensere ispred URI, Tamara Petrović, do donošenja novog zakona ima mnogo vremena, a prethodni dogovor […]

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – IZMENE I DOPUNE

U „Službenom glasniku RS“, broj 96 od 8.10.2021 godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA). Izmene i dopune stupaju na snagu 16.10.2021. godine, a odnose se na: podnošenje prijave PP OD-O po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave; pravo na namirenje dospelih obaveza […]

NOVI NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE I SMANJENJE STOPE PIO OD 2022 GODINE

Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca. Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 19.300 dinara, umesto sadašnjih 18.300 dinara. Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca će biti smanjena za 0,5% (sa 11,5% na 11%, odnosno ukupno sa 25,5% na 25%). S obzirom da se radi […]

FISKALNI RAČUN – IZDAVANJE U ŠTAMPANOM OBLIKU vs IZDAVANJE U PDF OBLIKU

Članom 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet fiskalizacije promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga […]

PROMET PREKO INTERNETA – PDV I TROŠKOVI DOSTAVE

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), poreska osnovica kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da […]

POZAJMICE PREDUZETNIKA – PO NOVOM KORISTI SE ŠIFRA PLAĆANJA 190 ili 290

Preduzetnik koji želi da uplati pozajmicu kao fizičko lice na svoj poslovni preduzetnički račun po novom treba da koristi šifru plaćanja 90 (190 ako uplaćuje na šalteru banke, a 290 ako uplaćuje putem svog elektronskog bankarstva). Ta uplaćena sredstva će u poslovnim knjigama biti knjižena na račun 309 – Ostali osnovni kapital. Takodje kada preduzetnik […]

NOVI NAČIN OBRAČUNA AKCIZA ZA JAKA ALKOHOLNA PIĆA

Novi Zakon o izmeni Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) stupa na snagu 05.06.2021 godine. Izmena Zakona o akcizama se tiče načina obračuna akcize za jaka alkoholna pića. Od 05. Juna iznos akcize za sva jaka alkoholna pića će se plaćati u iznosu od 46.250 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola […]

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2021 GODINU

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu. Način vršenja poreske kontrole je propisan članom 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreska kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana, koji donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika. Pri utvrđivanju plana […]

USLOVI ZA NOVE SUBVENCIJE UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Predviđeno je dodeljivanje bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz oblasti ugostiteljske i turističke privrede u visini od 30.367 dinara po zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec Oktobar 2020 godine i podneo poresku prijavu. Ko ima pravo na bespovratna sredstva? Privredni subjekti u privatnom sektoru sa određenim pretežnim delatnostima. Privredni subjekti u privatnom […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.