NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Podsećamo da je odredbama člana 22. Zakona o računovodstvu predviđena obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje da u tom izveštaju u vezi sa neusaglašenim potraživanjima i obavezama obelodane: broj i ukupan iznos neusaglašenih potraživanja i njihov odnos prema broju i ukupnom iznosu potraživanja; i broj i ukupan iznos […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.