PREKNJIŽAVANJE PORESKIH OBAVEZA

Zahtev za preknjižavanje U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ br. 80/02 … 144/20) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja. […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.