IZMENA NAČINA POPUNjAVANjA PRIJAVE PPP-PD SA OLAKŠICAMA

Prilikom podnošenja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), za lica za koja se koristi olakšica propisana odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i odredbama člana 21e Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45d Zakona o doprinosima […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.