MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

U APR UPISANO SAMO 1.050 RAČUNOVOĐA SA DOZVOLOM

Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još nešto više od šest meseci da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o računovodstvu. To pre svega znači da sva pravna lica i preduzetnici koji se bave ovom delatnošću u Republici Srbiji treba blagovremeno da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u registar.

U registru pružalaca računovodstvenih usluga Agencije za privredne registre (APR) do sada je upisano samo 1.050 pravnih lica i preduzetnika koji su dobili rešenje Komore ovlašćenih revizora da ispunjavaju date uslove.

Računovođe za sastavljanje i dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja na datum bilansa 31. Decembra 2022. godine moraju biti upisane u registar pružalaca računovodstvenih usluga u APR-u, jer bi se u suprotnom smatralo da je dostavljen nepotpun finansijski izveštaj, što bi značilo da je u prekršaju odgovorno lice pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama zakona o računovodstvu, propisane su novčane kazne i to od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup za pravno lice, od 20.000 do 150.000 dinara za privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu, i od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Zbog malog upisa u registar APR-a veoma je moguće da će kada dođe vreme da se dostave finansijski izveštaji za 2022. godinu doći do opšteg kolapsa, kako za obveznike tako i za državu.

Kako dobiti dozvolu?

Komora ovlašćenih revizora izdaje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga registrovanom pravnom licu ili preduzetniku, pod uslovima da ima registrovanu pretežnu šifru delatnosti 69.20.

Uslov je i da osnivač, odnosno vlasnik, nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična dela, kao i da u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva.

MNP ADVISORY poseduje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga još od početka rada Registra pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi APR.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.