ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I OSLOBOĐENJA

1. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

1.1. Ko ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ima svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanimposlodavcem u skladu sa Zakonom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom, dok poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Novoosnovani poslodavac nema obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja.

1.2. Izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Pod izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se Zakonom utvrđen odnos između ukupnog broja zaposlenih i broja zaposlenih osoba sa invaliditetomkod poslodavca, sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu. Poslodavac u tom mesecu ne sme da smanji ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na minimum utvrđene obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ukoliko ne zasnujete radni odnos sa osobom sa invaliditetom u obavezi ste da obavezu izvršite na jedan od sledećih načina:

1. uplatite sredstva na uplatni računbudžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22 koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, najkasnije u roku koji je propisan za podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (rok je do 5. u mesecu za prethodni mesec);

2. da zaključite ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i blagovremeno izvršite finansijsku obavezu iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenjem usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora. Smatra se da ste izvršili obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršavanjem finansijske obaveze iz ugovora, pod uslovom da ste izvršili plaćanje dobavljaču po osnovu jednog ili više ugovora i da je vrednost finansijske obaveze iz jednog ili zbirna vrednost iz više ugovora u momentu njihovog zaključenja veća ili jednaka vrednosti 20 prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ukoliko zasnujete radni odnos sa osobom sa invaliditetom u toku meseca, smatra se da ste izvršili obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom za ceo taj mesec. Ali, ukoliko smanjite ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na minimum utvrđene obaveze u toku meseca, obavezu zapošljavanja ćete morati da izvršite na neki drugi od predviđenih načina za ceo taj mesec.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom postavljena je na mesečnom nivou i na taj način se i prati.

1.3. Koji dokazi se dostavljaju Poreskoj upravi?

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invali- ditetom potvrđuju izvršenje obaveze dostavljanjem odgovarajućeg izveštaja Poreskoj upravi – obrazac IOSI utvrđen Pravilnikom o načinu praćenja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, broj 101/16).

Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

1.4. Obrazac IOSI

Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Ako izveštaj na Obrascu IOSI sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca o tim nedostacima. Izveštaj na Obrascu IOSI smatra se podnetim kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj obrasca, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obračunatih sredstava na propisan račun (taj iznos je 0 (nula) ako nemate obavezu uplate sredstava) i o tome dostavi obaveštenje podnosiocu izveštaja na Obrascu IOSI.

Nezavisno od isplata zarada koje su vršene u prethodnom mesecu, kao ni na koji mesec se izvršene isplate zarada odnose, u obrazac IOSI se unose podaci o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih osoba sa invaliditetom sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu, i načinu izvršavanja obavezezapošljavanja osoba sa invaliditetom u tom mesecu.

Radi dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i omogućavanja kontrole njenog izvršavanja, u poslovno-finansijskoj dokumentaciji pored ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, obezbeđujete i čuvate dokaze o:

1. statusu zaposlenih osoba sa invaliditetom kod poslodavca;

2. podnetom zahtevu za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

3. izvršenoj uplati sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno kopiju računa o uplati javnih prihoda budžeta Republike Srbije;

4. izvršenju finansijskih obaveza iz ugovora o poslovno- tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

5. drugu dokumentaciju kojom dokazujete izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

1.5. Neizvršenje obaveze i dospeće

Ako poslodavac ne izvrši obavezuzapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, Poreska uprava obračunava i nalaže za uplatu na propisani račun budžetskog fonda, za svaki mesec i svako lice sa invaliditetom koje je poslodavac bio u obavezi da zaposli, iznos u visini 50% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ako poslodavac (pravno lice) ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ili prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom, kazniće se novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

Za navedeni prekršaj odgovorno lice u pravnom licu kazniće se kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara, a preduzetnik kaznom od 5.000,00 do 400.000,00 dinara.

1.6. Koji iznos se uzima u obzir prilikom izvršenja obaveze uplatom sredstava?

Ako ste se opredelili da umesto zapošljavanja osobe sa invaliditetom uplaćujete sredstva na propisan račun budžeta, iznos koji je potrebno da uplatite predstavlja 50% prosečne zarade u Republici po poslednjem objavljenom podatku, mesečno, po osobi sa invaliditetom, koji objavljuje Republički organ nadležan za poslove statistike.

1.7. Ugovorno izvršenje obaveze

Ako ste se opredelili da umesto zapošljavanja invalidnih lica svoju zakonsku obavezu izvršite putem zaključenja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom smatra se da ste izvršili obavezuzapošljavanja osoba sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze iz ugovora, pod sledećim uslovima:

1. da ste ugovor zaključili nakonpočetka primene odredaba Zakona, odnosno odredaba koje se odnose na obavezu zapošljavanja (24. maja 2010. godine);

2. da je vrednost finansijske obavezeiz jednog ili zbirna vrednost iz više ugovora u momentu njihovog zaključenja veća ili jednaka vrednosti 20 prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;

3. da ste izvršili finansijske obaveze(plaćanje dobavljaču) iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća.

2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA I DELA DOPRINOSA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

2.1. Ko ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa?

Pravo na olakšicu imaju poslodavci koji na neodređeno vreme zaposle lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom.

Ovo pravo sastoji se u oslobođenju od obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret sredstava poslodavca.

U periodu od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem sa invaliditetom oslobođeni ste plaćanja poreza i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret sredstava poslodavca.

2.2. Ko se smatra novozaposlenim licem sa invaliditetom?

Novozaposlenim licem sa invaliditetom smatra se lice sa kojim ste zaključili ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje ste prijavili na obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem ne smatra selice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se:

• ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, posedovanje 25% i više ili pojedinačno najvećeg dela akcija ili udela. Uticaj na poslovne odluke obveznika postoji i kada lice povezano sa obveznikom poseduje 25% i više ili pojedinačno najveći broj glasova u obveznikovim organima upravljanja;

• bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braće i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga.

2.3. Uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni da biste ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa su:

• da ste sa licem sa invaliditetom sklopili ugovor o radu na neodređeno vremeu skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi,

• da ste lice sa invaliditetom prijavili na obavezno socijalno osiguranje,

• da imate pravno-medicinsku validnu dokumentaciju kojom se dokazuje invalidnost.

2.4. Ko nema pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa?

Poresko oslobođenje ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Ako za određeno lice koristite ili ste koristili olakšicu kod plaćanja poreza na zarade i doprinose po drugom pravnom osnovu, ne možete za isto lice ostvariti poresku olakšicu oslobođenja plaćanja poreza i dela doprinosa.

2.5. Postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa

Obaveza vas kao poslodavca jeste da filijali Poreske uprave prema vašem sedištu dostavite podatke o licu sa invaliditetom na obrascu OPNR-I(Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom).

Obrazac OPNR-I podnosite pri zasnivanju radnog odnosa sa licem sa invaliditetom u roku od 8 dana, kao i pri prestanku radnog odnosa sa tim licem, takođe u roku od 8 dana.

Podatke na obrascu OPNR-I dostavljate pojedinačno za svako lice za koje imate pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Osim obrasca OPNR-I imate obavezu da obračunate doprinose na teret zaposlenog i da podnesete poresku prijavu PPP-PD u elektronskom oblikuna isti način kao i za ostale zaposlene.

2.6. Dokumenta koja se podnose

Uz obrazac OPNR-I dužni ste da nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu dostavite:

• odgovarajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti lica za koja ostvarujete pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,

• kopije ugovora o radu zaključenog sa licem sa invaliditetom,

• prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Za pribavljanje dokumentacije možete dati izjavu u pisanoj formi da ste saglasni da Poreska uprava umesto vas može pribaviti navedenu dokumentaciju.

Takođe, možete izjaviti da ćete pribaviti samo pojedinu dokumentaciju, u kom slučaju i dalje postoji obaveza Poreske uprave da prikupi podatke koji nedostaju, a koji nisu obuhvaćeni vašom izričitom izjavom.

Važno je napomenuti da pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i dela doprinosa za lica sa invaliditetom imate u periodu od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.