MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ELEKTRONSKE OTPREMNICE – U PRIPREMI

Prema informacijama iz dokumentacije za javne nabavke koje su objavljene u oktobru 2023. godine od strane Ministarstva finansija, priprema se izrada platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih otpremnica (modul E-otpremnica).

Modul E-otpremnica treba da bude integrisan sa sistemom E-faktura, kako na nivou API servisa, tako i na nivou korisničkog interfejsa.

E-otpremnice će se elektronski validirati (elektronsko potpisivanje od strane regulatornog tela), čuvati i dostavljati ka primaocu preko Centralnog registra E-otpremnica (u daljem tekstu: SCR). Validirana E-otpremnica više neće moći da se menja.

Predviđena je mogućnost generisanja otpremnice u „offline“ režimu, u slučaju nedostupnosti sistema centralnog registra (SCR) iz bilo kog razloga.

1. Tipovi E-otpremica

Planirane su dve vrste E-otpremnice i u skladu sa tim odgovarajuće E-prijemnice:

 • Eksterna E-otpremnica koja prati transport robe između pravnog subjekta prodavca robe i pravnog subjekta kupca robe, a koja je u kasnijem toku poslovanja praćena odgovarajućom fakturom. Eksterna E-otpremnica se izdaje kada pravo raspolaganja na robi prelazi na drugo lice, pre ili nakon obavljanja transporta.
 • Interna E-otpremnica koja prati transport robe između dve odvojene fizičke lokacije pri čemu isto lice zadržava pravo raspolaganja robom. U ovom slučaju ne postoji promet robe, već samo transport robe sa jedne na drugu lokaciju istog pravnog lica.

2. Provera robe i E-prijemnica

Kvalitativna i kvantitativna provera robe i generisanje E-prijemnice vršiće se odmah po isporuci robe ili naknadno. Primalac će moći da izvrši izmenu stavki pri kreiranju E-prijemnice (ukoliko se neka od stavki iz E-otpremnice ne slaže sa isporučenom robom).

Kreirana E-prijemnica se šalje u SCR na validaciju i potpisivanje i prosleđuje se pošiljaocu robe.

Ukoliko se E-prijemnica ne slaže sa E-otpremnicom, pošiljalac robe može ili da potvrdi E-prijemicu ili da uđe u proces usaglašavanja i poravnanja. Kada se završi usaglašavanje, ili pošiljalac naknadno potvrđuje E-prijemnicu ili primalac stornira E-prijemnicu i izdaje novu.

U slučaju da primalac robe u zakonom predviđenom roku ne izda E-prijemicu, biće automatski generisana od strane SCR, kao kopija E-otpremnice, i poslata pošiljaocu i primaocu robe.

Sistem će omogućavati pošiljaocu da stornira E-otpremnicu sve do trenutka potvrde fizičkog prijema robe od strane primaoca. U slučaju eksterne E-otpremnice primalac će biti u obavezi da potvrdi da je saglasan sa storniranjem E-otpremnice.

3. Pristupanje korisnika

Korisnici će moći da pristupe modulu E-otpremnica preko sistema E-faktura ili direktno. Ukoliko pristupaju preko sistema E-faktura, neće biti potrebno da ponovo vrše identifikaciju jer su se već identifikovali prilikom prijave sistemu E-faktura.

Ukoliko pristupaju direktno na modul E-otpremnica, vršiće se identifikacija preusmeravanjem na portal Sistema elektronskog identiteta građana (kao kod sistema E-faktura).

Sistem E-faktura će omogućiti da se u podešavanjima admin naloga kreiraju odgovarajuća prava pristupa modulu E-otpremnica za različite korisnike u okviru iste organizacije.

4. Mobilne aplikacije

Predviđene su tri mobilne aplikacije:

 • Mobilna aplikacija za privredu (MAP) – namenjena je korisnicima iz privrede, sa sledećim funkcionalnostima: ulazak na sistem, pregled liste pristiglih e-otpremnica, potvrda fizičkog prijema robe, kreiranje/izmena e-prijemnice, slanje e-prijemnice u SCR.
 • Mobilna aplikacija za kontrolu/inspekciju (MAK) – namenjena je kontrolnim/inspekcijskim službama kao pomoć prilikom kontrole transporta robe, sa sledećim funkcionalnostima: ulazak na sistem, prikaz informacija o e-otpremnici.
 • Mobilna aplikacija za lica koja fizički prevoze robu (MATP) – namenjena je licima koja vrše prijem i prevoz robe, a njena osnovna namena je da obezbedi mogućnost brze potvrde prijema robe. Funkcionalnosti: ulazak u sistem, potvrda fizičkog prijema robe koja se transportuje.

5. Integracija sa drugim sistemima

Modul E-otpremnice treba da bude integrisan sa sledećim sistemima:

 • Sistem E-faktura – kroz sistem E-faktura, korisnici bi trebalo da imaju uvid u otpremnice i mogućnost upravljanja i povezivanja faktura i otpremnica.
 • Sistem E-akciza – pružanje informacija o e-otpremnicama na kojima se nalazi akcizna roba, mogućnost prijema informacija o akciznim markicama koje treba da se prikače za odgovarajuću e-otpremnicu.
 • Sistem Carine – mogućnost prijema informacija o uvezenoj robi od sistema Carina, na osnovu kojih bi vlasnik robe kreirao e-otpremnicu za prevoz robe od carinskog skladišta do svog magacina.

6. Portal za transportna preduzeća (PTP)

Portal za transportna preduzeća (PTP) će biti sistem za registraciju transportnih preduzeća koja obavljaju prevoz za treća lica. Svrha portala bi bila da se na jednom mestu nalazi evidencija svih transportnih preduzeća. Sam portal bi imao univerzalnu namenu i mogao bi biti korišćen i u druge svrhe, van opsega sistema E-otpremnice. Ovlašćena lica transportnih preduzeća bi se na sistem prijavljivala identično kao i na sisteme E-fakture i E-otpremnice.

Ovlašćena lica bi kroz portal vodili evidenciju vozača. Oni bi mogli da dodaju nove vozače, ažuriraju postojeće vozače ili brišu vozače iz svoje organizacije. Vozačima bi se na taj način kreirali nalozi, koje bi oni koristili za rad sa mobilnom aplikacijom (MATP).

7. Rokovi

Predviđeni rokovi su sledeći (od dana zaključenja ugovora):

 • Isporuka modula E-otpremnicesrednji sloj i baza podataka180dana.
 • Isporuka modula E-otpremnice – veb (korisnički) interfejs210 dana.
 • Isporuka mobilne aplikacije za modul E-otpremnica – 350 dana.
 • Isporuka integracionih servisa350dana.

Sistem E-otpremnica mogao da počne sa radom u nekom trenutku u prvoj polovini 2025. godine.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.