MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBJAVLJIVANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Jedna od najvažnijih izmena tiče se postupanja sa finansijskim izveštajima sastavljenim od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Do sada je bilo predviđeno da se takav finansijski izveštaj javno objavljuje kao nepotpun. Nakon ovih izmena i dopuna Pravilnika predviđeno je sledeće postupanje sa finansijskim izveštajem koji je sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga: APR (Registar finansijskih izveštaja) dopisom obaveštava obveznika da takav finansijski izveštaj nije sastavljen na način propisan zakonom i da neće biti javno objavljen (član 27a Pravilnika).
Članom 20. stav 2. Pravilnika predviđeno je da se, pored ostalih provera, vrši i provera da li je finansijski izveštaj sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika upisanog u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

U slučaju da je finansijski izveštaj sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, ukoliko se taj nedostatak ne otkloni, na sajtu APR će biti objavljeni samo osnovni statusni podaci o tom obvezniku i razlozi zbog kojih finansijski izveštaj ne može biti javno objavljen (član 37. stav 2. Pravilnika).

Ostale izmene i dopune Pravilnika se tiču sledećeg:

– Precizirano je da se potpisivanje elektronskih dokumenata vrši primenom posebne aplikacije APR koja se koristi za potpisivanje elektronskih dokumenata, odnosno primenom aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu, kao i da se za korišćenje aplikacije APR ne naplaćuje naknade (član 5. st. 7. i 8. Pravilnika).

– Finansijski izveštaj se smatra nepotpunim ako računovodstvena regulativa navedena u zahtevu nije usaglašena sa regulativom navedenom u napomenama uz finansijski izveštaj (član 21. stav 1. tačka 7) Pravilnika).

– Preliminarna zbirna obrada podataka iz finansijskih izveštaja ima sada novi naziv i zove se „Obrada podataka za statističke potrebe“. U dopunjenom članu 30. i u novom članu 30a Pravilnika detaljnije je objašnjen postupak navedene obrade podataka, koji se unose u posebnu bazu za statističke potrebe.

– Brisana je odredba o vođenju evidencije korisnika usluga iz Registra i objavljivanju spiska velikih korisnika od strane APR (član 61. Pravilnika).

 

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.