MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

NAJVAŽNIJE IZMENE ZAKONA IZ OBLASTI POREZA, FISKALIZACIJE I ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA

U nastavku dajemo pregled najvažnijih izmena, a koje se tiču najvećeg broja privrednih subjekata:

 1. Porez na dodatu vrednost

  – Računom na osnovu kojeg može da se ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza smatra se elektronska faktura koja je prihvaćena, odnosno za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

  – Na osnovu elektronske fakture se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza najranije u poreskom periodu u kojem je poreska obaveza nastala (ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za period u kojem je nastala poreska obaveza).
  Primer: ako je datum prometa 31. oktobra a elektronska faktura je izdata 11. novembra i prihvaćena od strane kupca 14. novembra, kupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza za oktobar.

  – Kod prometa između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV, uz naknadu koja je niža od tržišne vrednosti i kod kojeg sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, osnovicom se smatra tržišna vrednost dobara, odnosno usluga.
 1. Porez na dohodak i doprinosi

  – Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara.

  – Smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca za 1%, sa 11% na 10%, odnosno ukupno sa 25% na 24%.

  – Produženje roka do kraja 2023. godine za korišćenje starih poreskih olakšica iz člana 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

  – Novi način oporezivanja „frilensera“, odnosno prihoda od ugovorene naknade i autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem.

  – Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana samooporezivanjem umesto po rešenju nadležnog poreskog organa.
 1. Fiskalizacija

  – Prometom na malo se ne smatra promet izvršen izvan maloprodajnog objekta, ako je kupac pravno lice ili preduzetnik.

  – Maloprodajnim objektom se smatra i sedište obveznika fiskalizacije koji vrši promet na malo preko interneta putem daljinske trgovine.

  – Za promet na malo sopstvenih korišćenih osnovnih sredstava i sitnog inventara nije potrebno imati L-PFR, što znači da će biti moguće ovu vrstu prometa evidentirati npr. preko besplatnih fiskalnih uređaja Poreske uprave.

  – Fiskalni računi izdati pravnim licima i preduzetnicima prenose se u Sistem elektronskih faktura, po ispunjenju tehničkih uslova.
 1. Elektronsko fakturisanje

  – Sva pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici PDV a posluju sa subjektima javnog sektora biće u obavezi da se registruju u Sistem elektronskih faktura, čime će postati dobrovoljni korisnici SEF i imaće iste obaveze kao i subjekti privatnog sektora.

  – Ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture za promet dobara i usluga bez naknade.

  – Za pravna lica i preduzetnike koji nisu obveznici PDV i nisu dobrovoljni korisnici SEF, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV u SEF ako su poreski dužnici (npr. na osnovu fakture za usluge ino dobavljača za koju vrše interni obračun PDV).

  – Elektronsko evidentiranje obračuna PDV vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost:
 • za promet (uključujući i dati avans) za koji je primalac poreski dužnik (npr. faktura za usluge od stranog lica);
 • za promet (uključujući i primljeni avans) koji se vrši uz naknadu pravnim licima i preduzetnicima, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za taj promet nije izdata elektronska faktura (npr. za promet za koji je predviđeno da se ne izdaje elektronska faktura ili za promet koji je izvršen privrednom subjektu koji nije korisnik SEF).
 • ostalo evidentiranje obračuna PDV vrši se zbirno, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama.

  – Elektronska faktura koja je odbijena može se naknadno prihvatiti.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.