PORESKA PRIJAVA POREZA NA KAPITALNE DOBITKE – USKLAĐEN OBRAZAC PPDG-3R

Novi pravilnik je stupio na snagu 3. Jula 2021 godine.

Dosadašnji Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (za fizička lica), zamenjen je novim (na kraju teksta).

Najvažnija izmena tiče se novog dela 7. poreske prijave PPDG-3R, koji glasi: Podaci od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje kod ulaganja sredstava u osnovni kapital privrednog društva, odnosno kapital investicionog fonda.

Novi deo 7. poreske prijave PPDG-3R proizlazi iz novih odredbi Zakona o porezu na dohodak građana koje važe od 1. Januara 2021 godine, a tiču se ulaganja novčanih sredstava ostvarenih prodajom digitalne imovine (član 79a Zakona o porezu na dohodak građana).

U nastavku podsećamo na član 79a Zakona o porezu na dohodak građana:

„Obveznik koji novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u osnovni kapital privrednog društva rezidenta Republike u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno u kapital investicionog fonda osnovanog u skladu sa zakonima kojima se uređuju investicioni fondovi, a čiji se centar poslovnih i investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike, oslobađa se 50% poreza na kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje digitalne imovine, novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj 50% plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje i dužan je da podnese poresku prijavu saglasno članu 95. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministar bliže uređuje postupak i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana.“

Prema tome, obveznik (fizičko lice) koji novčana sredstva od prodaje digitalne imovine u roku od 90 dana uloži u osnovni kapital privrednog društva ili u kapital investicionog fonda, oslobađa se 50% poreza na kapitalni dobitak.

Ostale izmene se tiču usklađivanja teksta Pravilnika zbog dodavanja prenosa digitalne imovine kao predmeta utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak, pored prenosa prava i udela.

Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke:

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.