MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PRAVILNIK PDV – IZMENE I DOPUNE U VEZI SA IZDAVANjEM RAČUNA

U „Službenom glasniku RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik).

Izmene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 25.12.2021. godine.
Izmene i dopune Pravilnika izvršene su uglavnom zbog usaglašavanja sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, a u vezi sa izdavanjem računa. Izmene i dopune se tiču sledećeg:

  • novi element avansnog računa;
  • novi fiskalni račun i elektronska faktura kao računi izdati u skladu sa Zakonom o PDV;
  • novi fiskalni račun za kupca koji dobra otprema u inostranstvo (povraćaj PDV);
  • novi fiskalni račun i refakcija PDV diplomatama.

1. Novi element avansnog računa

Novi element avansnog računa je datum prijema avansa (član 188. stav 1. tačka 4) Pravilnika).

U slučaju avansnog plaćanja, obveznik PDV koji prima avansnu uplatu, a koji je po osnovu prijema avansne uplate poreski dužnik, izdaje račun koji sadrži i datum prijema avansa.

Propisi o elektronskom fakturisanju i o novoj fiskalizaciji od ranije sadrže datum uplate avansa:

  • elektronska faktura izdata u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju sadrži kao element, pored datuma izdavanja, i datum isporuke dobara odnosno pružanja usluge ili avansne uplate.
  • novi propisi o fiskalizaciji predviđaju da se kod fiskalnog računa za avans koji je uplaćen na tekući račun upisuje posebno i datum uplate avansa.

2. Fiskalni račun kao PDV račun

Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, ako sadrži podatak o PIB-u primaoca fiskalnog računa, ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV koji nisu obavezni podaci u skladu sa propisima o fiskalizaciji (član 180a Pravilnika).

Prema tome, takav fiskalni račun se smatra računom u smislu Zakona o PDV, bez obzira što ne sadrži naziv i adresu primoaca računa, iznos osnovice ili neki drugi podatak iz člana 42. stav 4. Zakona.
U tom smislu prilikom izdavanja fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji neće biti potrebno izdavati i tzv. gotovinske račune kada su kupci privredni subjekti.

Postoji i izuzetak kada se fiskalni račun koji je izdat u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji ne smatra računom u smislu Zakona o PDV. Radi se o slučaju kada fiskalni isečak izdaje obveznik PDV, za promet dobara i usluga za koji je izvršeno avansno plaćanje (član 198. stav 5. Pravilnika):

  • u potpunosti (ceo fiskalni račun se ne smatra računom u smislu Zakona o PDV);
  • delimično (ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV u delu plaćenog avansa).

    Prema tome, fiskalni račun za novu fiskalizaciju koji izdaje obveznik PDV kao konačni račun, ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV u onom delu koji je plaćen avansno.

Obračunati PDV iskazan u fiskalnom računu koji se smatra računom u smislu Zakona o PDV, može se evidentirati kao prethodni porez u Obrascu POPDV počev od poreskog perioda decembar 2021. godine (za mesečne obveznike), odnosno oktobar – decembar 2021. godine (za tromesečne obveznike).

3. Elektronska faktura kao PDV račun

Račun koji se izdaje u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanja elektronske fakture (član 180b Pravilnika).

Naime, elektronska faktura ne sadrži mesto izdavanja kao element, ali će nakon ovih izmena i dopuna Pravilnika i takav račun biti validan kao račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV.

4. Fiskalni račun i povraćaj PDV

Kupac – putnik koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište a koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV.

Jedan od dokaza da je putnik otpremio dobra u inostranstvo je račun za isporučena dobra (član 83. stav 7. tačka 2) Pravilnika).

Računom koji prodavac izdaje putniku smatra se i fiskalni račun izdat u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (član 84. stav 2. Pravilnika).

5. Fiskalni račun i refakcija PDV diplomatama

Kada se za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija ili lične potrebe njihovog stranog osoblja ne koristi poresko oslobođenje prilikom nabavke dobara i usluga, postoji pravo na refakciju PDV na osnovu zahteva koji se podnosi Poreskoj upravi.

Uz navedeni zahtev se dostavljaju računi o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama.

Ako se za navedene svrhe izdaje fiskalni račun u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, na fiskalnom računu se iskazuje PIB, odnosno drugi identifikacioni broj (član 275. stav 7. Pravilnika).

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.