PRAVO NA ODBITAK PDV-a KADA AVANSNI RAČUN NE SADRŽI DATUM PRIJEMA AVANSA

Da li postoji pravo na odbitak prethodnog poreza ako u avansnom računu nije iskazan datum prijema avansa?

Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine) utvrđen je novi obavezan element avansnog računa – datum prijema avansa (član 188. stav 1. tačka 4) Pravilnika).

Jedan od uslova koji treba da bude ispunjen da bi postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza je da obveznik poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u skladu sa Zakonom o PDV (član 28. stav 2. tačka 1) Zakona). S obzirom da je Pravilnik o PDV podzakonski akt Zakona o PDV, podrazumeva se da račun treba da bude izdat i u skladu sa odredbama Pravilnika (članom 45. Zakona predviđeno je da ministar finansija bliže uređuje pitanje izdavanja računa).

S obzirom da izmene i dopune Pravilnika važe od 25.12.2021. godine, svaki avansni račun koji je izdat od tog datuma nadalje treba da sadrži datum prijema avansa. Ukoliko takav avansni račun ne sadrži datum prijema avansa, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu tog avansnog računa.

S obzirom da pre 25.12.2021. godine nije postojala obaveza iskazivanja datuma prijema avansa, za avansne račune izdate pre tog datuma prethodno navedeno ne važi, odnosno za te račune postoji pravo na odbitak prethodnog poreza iako ne sadrže datum prijema avansa.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.