MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

TRETMAN RAČUNA KOJIM SE PRELAZI LIMIT ZA ULAZAK U PDV SISTEM

Račun (faktura) kojim je probijen limit za obavezno evidentiranje u sistem PDV (trenutno 8 miliona dinara) ne treba deliti na dva računa, odnosno za promet po tom računu ne treba obračunavati PDV. Naime, lice koje je mali obveznik u skladu sa članom 33. Zakona o PDV prestaje da bude mali obveznik sledećeg dana od dana […]

GRAĐEVINARSTVO – ŠTA VIŠE NE POTPADA POD OVU OBLAST

Nepromenjeno je osnovno pravilo da se dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV smatraju ona dobra i usluge čiji je promet izvršen u okviru obavljanja delatnosti iz grupa Klasifikacije delatnosti koje su propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti, u vrednosti većoj od 500.000 dinara. Grupe delatnosti […]

PROMET NEPOKRETNOSTI – PDV i POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Promet nepoktretnosti oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava. Ova dva poreza su međusobno isključiva, što znači da se nikada ne plaćaju istovremeno za jedan te isti promet. Prvi promet novoizgrađene nepokretnosti uvek se oporezuje porezom na dodatu vrednost – PDV-om. Stambene jedinice oporezuju se po sniženoj stopi od 10%, […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.