DA LI SE PO NOVOM KNJIŽI E-FAKTURA ILI „OBIČNA“ (STARA) FAKTURA?

Ukoliko je izdata e-faktura preko portala: efaktura.mfin.gov.rs ta faktura je merodavna za knjiženje u poslovnim knjigama. Naime, dešava se da dobavljači pošalju i novu e-fakturu ali uz nju kao prilog i staru (običnu) fakturu koja često može biti i sa drugim datumom izdavanja u odnosu na e-fakturu. Po novom, od 1.07.2022. godine svaki privredni subjekt […]

NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Podsećamo da je odredbama člana 22. Zakona o računovodstvu predviđena obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje da u tom izveštaju u vezi sa neusaglašenim potraživanjima i obavezama obelodane: broj i ukupan iznos neusaglašenih potraživanja i njihov odnos prema broju i ukupnom iznosu potraživanja; i broj i ukupan iznos […]

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2021. GODINU – ROKOVI I OBIM

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon), redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o neaktivnosti za 2021. godinu dostavljaju se APR najkasnije do 31. Marta 2022. godine. Statistički izveštaj se takođe dostavlja do 31. Marta 2022. godine (član 44 stav 3. Zakona). Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji za 2021. godinu […]

OBUKE ZA PRIMENU PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Učesnici obuka Obuke su namenjene računovođama (iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga), revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu moraju da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019). Način izvođenja obuka Obuke se održavaju putem webinara.Obuke su besplatne.Učesnici […]

PROPISAN ZAHTEV I IZNOSI NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Komora ovlašćenih revizora objavila je na svom sajtu Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore. Podsećamo da je, u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu, dozvola za pružanje računovodstvenih […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.